การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเสริมเเป้งกล้วยจากแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช จังหวัดสิงห์บุรี

Main Article Content

วิจิตรา เหลียวตระกูล
นวรัตน์ ทรงสุภาพ
รุ่งนภา ประไพพงษ์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเสริมแป้งกล้วยหอมเขียวจากแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช จังหวัดสิงห์บุรี และเพื่อศึกษาผลของการเสริมแป้งกล้วยหอมเขียวในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพ การยอมรับของผู้บริโภค และความสามารถในการอยู่รอดของโพรไบโอติกในโยเกิร์ต ที่ผ่านการบ่มที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง จากการทดลองพบว่า การเสริมแป้งกล้วยหอมเขียวร้อยละ 2.5 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ทำให้โยเกิร์ตมีความหนืดเพิ่มขึ้นจาก 712.35 เป็น 2,122.57 เซนติพอยส์ (cP) มีการแยกตัวของน้ำหางนมลดลงจากร้อยละ 15.92 เป็นร้อยละ 5.37 และมีปริมาณกรดแลคติกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 1.35 เมื่อเทียบกับชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โยเกิร์ตเสริมแป้งกล้วยหอมเขียวทำให้ความสามารถในการอยู่รอดของโพรไบโอติกมากขึ้น โดยมีจำนวนเชื้อ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus และ Bifidobacterium spp. มากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า โยเกิร์ตเสริมแป้งกล้วยหอมเขียวได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยลักษณะปรากฏรสชาติและความชอบโดยรวมของชุดควบคุมและโยเกิร์ตที่เสริมแป้งกล้วยหอมเขียวร้อยละ 2.5 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่โยเกิร์ตเสริมแป้งกล้วยหอมเขียวได้คะแนนด้านเนื้อสัมผัสสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้น ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเสริมแป้งกล้วยหอมเขียวเป็นการใช้ประโยชน์จากแป้งกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชของกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช จังหวัดสิงห์บุรี และอาจขยายผลสู่กลุ่มอื่นได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2556). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 353 พ.ศ. 2556 เรื่อง นมเปรี้ยว. กระทรวงสาธารณสุข.

เก นันทะเสน และวราภรณ์ นันทะเสน. (2563). ความเต็มใจจ่ายต่อกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชอินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์ฉลากอัจฉริยะของผู้บริโภคชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี, 15(1), 70-79.

วิจิตรา เหลียวตระกูล, วชิรญา เหลียวตระกูล, วรรภา วงศ์แสงธรรม, รัตนา หงษ์บุญเรือง, และสรวิศ สิงห์ท้วม. (2564). ผลของปริมาณแป้งกล้วยหอมเขียวทดแทนแป้งสาลีที่มีต่อคุณลักษณะของขนมปัง. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร, 15(1), 1-13.

สุชาติ สุขสถิตย์ และผุสดี ตังวัชรินทร์. (2558). องค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพและสมบัติด้านพรีไบโอติกเบื้องต้นของใยอาหารและรีซิสแทนต์สตาร์ชสกัดจากเปลือกและเนื้อกล้วยไข่ดิบ. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 33(2), 49-60.

Abdalla, A. K. & Ahmed, Z. F. R. (2019). Physicochemical and sensory properties of yoghurt supplemented with green banana flour. Egyptian Journal of Dairy Science, 47(1), 1-9.

Ashraf, R. & Shah N. P. (2011). Selective and differential enumerations of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei and Bifidobacterium spp. in yoghurt - A review. International Journal of Food Microbiology, 149(3), 194-208. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2011.07.008

Batista, A. L. D., Silva, R., Cappato, L. P., Ferreira, M. V. S., Nascimento, K. O., Schmiele, M., Esmerino, E. A., Balthazar, C. F., Silva, H. L. A., Moraes, J., Pimentel, T. C., Freitas, M. Q., Raices, R. S. L., Silva, M. C., & Cruz, A. G. (2017). Developing a synbiotic fermented milk using probiotic bacteria and organic green banana flour. Journal of Functional Foods, 38, 242-250. https://doi.org/10.1016/j.jff.2017.09.037

Bierzunska, P., Cais-Sokolinska, D., & Yigit, A. (2019). Storage stability of texture and sensory properties of yogurt with the addition of polymerized whey proteins. Foods, 8, 548. https://doi.org/10.3390/foods8110548

Blanchette, L., Roy, D., Belanger, G., & Gauthier, S. F. (1996). Production of cottage cheese using dressing fermented by Bifidobacteria. Journal of Dairy Science, 79(1), 8-15. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(96)76327-0

Chatterjee, M., Manuel, G. A. S., & Hassan, S. S. (2016). Effect of fruit pectin on growth of lactic acid bacteria. Journal of Probiotics and Health, 4(2). 1000147. https://doi.org/10.4172/2329-8901.1000147

Da Costa, E. L., Alencar, N. M. M., Rullo, B. G. Dos S., & Taralo, R. L. (2017). Effect of green banana pulp on physicochemical and sensory properties of probiotic yoghurt. Food Science and Technology International, 37, 363-368. https://doi.org/10.1590/1678-457x.01016

Fuentes-Zaragoza, E., Riquelme-Navarrete, M. J., Sánchez-Zapata, E., & Pérez-Álvarez, J. A. (2010). Resistant starch as functional ingredient : A review. Food Research International, 43(4), 931-942. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2010.02.004

Gahruie, H. H., Eskandari, M. H., Mesbahi, G., & Hanifpour, M. A. (2015). Scientific and technical aspects of yogurt fortification: A review. Food Science and Human Wellness, 4(1), 1-8. https://doi.org/10.1016/j.fshw.2015.03.002

Gibson, G. R. & Roberfroid, M. B. (1995). Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. The Journal of nutrition, 125(6), 1401–1412. https://doi.org/10.1093/jn/125.6.1401

Guarner, F. & Schaafsma, G. J. (1998). Probiotics. International Journal of Food Microbiology, 39(3), 237-238. https://doi.org/10.1016/s0168-1605(97)00136-0

Herbel, S. R., Lauzat, B., von Nickisch-Rosenegk, M., Kuhn, M., Murugaiyan, J., Wieler, L. H., & Guenther, S. (2013). Species-specific quantification of probiotic lactobacilli in yoghurt by quantitative real-time PCR. Journal of Applied Microbiology, 115(6), 1402-1410. https://doi.org/10.1111/jam.12341

Horwitz, W. (2000). Official methods of analysis of aoac international. (17th Ed.). AOAC International.

Mahore, J. G. & Shirolkar, S. V. (2018). Investigation of effect of ripening and processing on prebiotic potential of banana. Journal of Young Pharmacists, 10(4), 409-413. https://doi.org/10.5530/jyp.2018.10.90

Manning, T. S. & Gibson, G. R. (2004). Prebiotics. Best practice & research Clinical Gastroenterology, 18, 287-298. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpg.2003.10.008

Mastro, N. L., Taipina, M. S., Cohen, V. H., Rodas, M. A. B., & Garbelotti, M. L. (2007). Critical evaluation of the green banana pulp (Musa spp.). Revista Higiene Alimentar, 21(153), 39-45.

Mohammadi, R., Mortazavian, A. M., Khosrokhavar, R., & Da Cruz, A. G. (2011). Probiotic ice cream: viability of probiotic bacteria and sensory properties. Annals of Microbiology, 61, 411-424. https://doi.org/10.1007/s13213-010-0188-z

Prashanth, P., Singh, J. K., Maloo, S., & Bhaskar, V. (2018). Enrichment of probiotic ice-cream with prebiotic green banana flour (resistant starch). International Journal of Food Science and Nutrition, 3(6), 190-193.

Precup, G., Pocol, C. B., Teleky, B.-E., & Vodnar, D. C. (2022). Awareness, knowledge, and interest about prebiotics - A study among Romanian consumers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1208. https://doi.org/10.3390/ijerph19031208

Roberfroid, M. B. (2002). Functional food concept and its application to prebiotics. Digest Liver Disease, 341, 105-110. https://doi.org/10.1016/s1590-8658(02)80176-1

Santillán-Urquiza, E., Méndez-Rojas, M. Á., & Vélez-Ruiz, J. F. (2017). Fortification of yoghurt with nano and micro sized calcium, iron and zinc, effect on the physicochemical and rheological properties. LWT - Food Science and Technology, 80, 462-469. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.03.025

Sarawong, C., Schoenlechner, R., Sekiguchi, K., Berghofer, E., & Ng, P. K. W. (2014). Effect of extrusion cooking on the physicochemical properties, resistant starch, phenolic content and antioxidant capacities of green banana flour. Food Chemistry, 143, 33-39. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.07.081

Sebayang, F., Bulan, R., & Wahyuni, W. (2019). The utilization of carboxymethyl cellulose (CMC) from groundnut (Arachis Hypogaea L) cellulose as stabilizer for cow milk yoghurt. Journal of Chemical Natural Resources, 1(2), 38-51. https://doi.org/10.32734/jcnar.v1i2.1252

Tadesse, S. (2012). Probiotics, prebiotics and synbiotics as functional food ingredients: Production, health benefits and safety. Journal of Biologically Active Products from Nature, 2(3), 124-134. https://doi.org/10.1080/22311866.2012.10719119

Tamime, A. Y., & Robinson, R. K. (1985). Yoghurt science and technology. Pergamon Press.

Tan, G., & Korel, F. (2007). Quality of flavored yogurt containing added coffee and sugar. Journal of Food Quality, 30, 342-356. https://doi.org/10.1111/j.1745-4557.2007.00125.x

Topping, D. L., Fukushima, M., & Bird, A. R. (2003). Resistant starch as a prebiotic and synbiotic: state of the art. The Proceedings of the Nutrition Society, 62(1), 171–176. https://doi.org/10.1079/pns2002224

Tribess, T. B., Hernández-Uribe, J. P., Méndez-Montealvo, M. G. C., Menezes, E. W., Bello-Perez, L. A., & Tadini, C. C. (2009). Thermal properties and resistant starch content of green banana flour (Musa cavendishii) produced at different drying conditions. LWT - Food Science and Technology, 42(5), 1022-1025. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2008.12.017

Vodnar, D. C., Mitrea, L., Teleky, B. E., Szabo, K., Călinoiu, L. F., Nemeş, S. A., & Martău, G. A. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) caused by (SARS-CoV-2) infections: A real challenge for human gut microbiota. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 10, 575559. https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.575559

Vogado, C. O., Leandro, E. D. S., Zandonadi, R. P., De Alencar, E. R., Ginani, V. C., Nakano, E. Y., Habú, S., & Aguiar, P. A. (2018). Enrichment of Probiotic Fermented Milk with Green Banana Pulp: Characterization Microbiological, Physicochemical and Sensory. Nutrients, 10(4), 427. https://doi.org/10.3390/nu10040427

Yangılar, F. (2015). Effects of green banana flour on the physical, chemical and sensory properties of ice cream. Food Technology and Biotechnology, 53(3), 315-323. https://doi.org/10.17113/ftb.53.03.15.3851