วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; ISSN 2287-0083) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “UDRU Sci. & Tech. J.” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง และสัตวศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) ของทุกปี

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-30

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียวทอดอบกรอบโดยใช้ตู้อบลมร้อน

วิจิตรา เหลียวตระกูล, วชิรญา เหลียวตระกูล

35-47

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายเตา

สุทธวรรณ สุพรรณ, พลอยไพลิน สดมณี, ปัทมาภรณ์ คุ้มกัน, ศราวุธ ราชลี, ประดับรัฐ ประจันเขตต์

49-67

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวปลาเสริมสาหร่ายพวงองุ่น

อรอนงค์ ศรีพวาทกุล, มนทกานติ ท้ามติ้น, ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์

69-82

การคำนวณหาการกระจัดแนวระดับและแนวดิ่งของลูกวอลเลย์บอล ภายใต้แรงเริ่มต้นที่บังคับ

อาทิตย์ หู้เต็ม, ตรีนุช เอลลิส, ประยูร ไชยบุตร, ศศิธร แท่นทอง

115-126

ศึกษาศักยภาพการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง 4 พันธุ์ เพื่อปลูกบนพื้นที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ศิวดล แจ่มจำรัส, สมคิด ฤทธิ์เนติกุล, ประธาน เรียงราด, การันต์ ผึ่งบรรหาร

153-162