การคำนวณหาการกระจัดแนวระดับและแนวดิ่งของลูกวอลเลย์บอล ภายใต้แรงเริ่มต้นที่บังคับ

Main Article Content

อาทิตย์ หู้เต็ม
ตรีนุช เอลลิส
ประยูร ไชยบุตร
ศศิธร แท่นทอง

บทคัดย่อ

            แรงที่กระทำโดยผู้เล่นวอลเลย์บอลเมื่อพวกเขาตีลูกบอลจากดินแดนของตนเองผ่านตาข่ายไปยังขอบเขตของฝ่ายตรงข้ามสามารถคำนวณและสร้างแบบจำลองได้รับการออกแบบโดยมีเงื่อนไขว่าลูกบอลจะต้องไม่ออกจากพื้นที่สนามวอลเลย์บอล ซึ่งงานวิจัยนี้สร้างสื่อการเรียนการสอนนี้ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของวอลเลย์บอล ผลการ วิจัยพบว่า แรงของผู้ตีลูกวอลเลย์บอลเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของการใช้กำลังเริ่มต้นกับเวลาเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันลอการิทึม เลขชี้กำลัง และตรีโกณมิติลูกวอลเลย์บอลลงสนามไม่ออก ซึ่งใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันในการคำนวณหาความเร็วที่ขึ้นกับเวลาและการกระจัดในแนวนอนและแนวตั้งของวอลเลย์บอลภายใต้แรงเริ่มต้นที่ใช้แรงของผู้ตีลูกวอลเลย์บอลสองประเภท แต่ละแรงถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อค้นหาความเร็วเริ่มต้น ผลลัพธ์กำหนดการเคลื่อนที่ในแนวตั้งเป็นฟังก์ชันแนวนอน กราฟถูกพล็อตระหว่างการกระจัดในแนวนอน (X) และการกระจัดในแนวตั้ง (Y)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ferrara, F., & Alfredo, P. (2018). Preliminary work on the testing of power glove applied to volleyball. Journal of Physical Education and Sport, 18(5), 1986-1990.

Jalilian, P., Kreun, P. K., Makhmalbaf, M. M., & Liou, W. W. (2014). Computational aerodynamics of baseball, soccer ball and volleyball. American Journal of Sports Science, 2(5), 115-121.

Lidor, R., & Gal, Z. (2010). Physical and physiological attributes of female volleyball players-a review. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(7), 1963-1973.

Mohammadi, M., & Malek, A. (2012). Improving the Serving Motion in a Volleyball Game: A Design of Experiment Approach. IJCSI International Journal of Computer Science, 9(6), 206-213.

Ricardo, J. (2014). Modelling the Motion of a Volleyball with Spin. Journal of the Advance undergraduate Physic Laboratory Investigation, 2(1), 1-10.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2006). Principles of Physics: A Calculus Based Text. (4th ed.) Belmont, USA: Brooks/cole, Thomson Learning. North Asia Ltd. Hong Kong: Pearson Prentice Hall.

Tikjha, W., Normai, T., Jittburus, U., & Pumila, A. (2018). Periodic with period 4 of a piecewise linear system of differential equations with initial conditions being some points on positive y axis. PSRU Journal of Science and Technology, 3(2), 26-34.

Zimmerman, R. L., & Olness, F. I. (2002). Mathematica for Physics. (2nd ed). New York: Addison–Wesley Publishing Company, Inc.