ผลของความเข้มข้นสูตรอาหารร่วมกับน้ำตาลซูโครสต่อการเก็บรักษาหน่ออ่อนกล้วยไข่กำแพงเพชรในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

ธนากร วงษศา
หนึ่งฤทัย จักรศรี
อนุพันธ์ กงบังเกิด

บทคัดย่อ

จากการเลี้ยงชิ้นส่วนหน่ออ่อนกล้วยไข่กำแพงเพชรบนอาหารสูตร MS ½ MS และ ¼ MS ร่วมกับน้ำตาลซูโครสปริมาณ 0 10 20 และ 30 กรัมต่อลิตร เป็นเวลา 24 สัปดาห์ พบว่า ชิ้นส่วนที่เลี้ยงบนอาหารสูตร ½ MS และ ¼ MS ที่เติมน้ำตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ให้อัตราการมีชีวิตของชิ้นส่วนหน่ออ่อนกล้วยไข่กำแพงเพชรสูงที่สุด 100% และเมื่อย้ายชิ้นส่วนหน่ออ่อนกล้วยไข่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ต่อเนื่องอีก 12 สัปดาห์ พบว่า หน่ออ่อนกล้วยไข่กำแพงเพชรที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ½ MS และ ¼ MS ที่เติมน้ำตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร มีการเจริญพัฒนากลับเป็นยอดใหม่ได้ดีที่สุดคิดเป็น 20%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กลุ่มกีฏและสัตววิทยา. (2553). คำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงและศัตรูพืชปี 2553. เอกสารวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 63 หน้า.

สันติพงษ์ ศุภกิจเจริญ, ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์, และ กาญจนา โชคถาวร. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 20(3), 1-9.

Agrawal, A., Sanayaima, R., Tandon, R., & Tyagi, R. K. (2010). Cost-effective in vitro conservation of banana using alternatives of gelling agent (isabgol) and carbon source (market sugar). Acta Physiologia Plantarum, 32, 703–711.

Banerjee, N., & De Langhe, E. (1985). A tissue culture technique for rapid clonal propagation and storage under minimal growth conditions of Musa (banana and plantain). Plant Cell Reports, 4, 351-354.

Benelli, C., Ozudogru, E. A., Lambardi, M., & Dradi, G. (2012). In vitro conservation of ornamental plants by slow growth storage. Acta Horticulturae, 961, 89-93.

Carvalho, V., Santos, D. S., & Nievola, C. C. (2014). In vitro storage under slow growth and ex vitro acclimatization of the ornamental bromeliad Acanthostachys strobilacea. South African Journal of Botany, 92, 39–43.

Da Silva, D. P. C., Ozudogru, E. A., Reis, M. V. D., & Lambardi, M. (2018). In vitro conservation of ornamental plants. Ornamental Horticulture, 2(4), 28-33.

El-Homosany, A. A., & Noor El-Deen, T. M. (2019). In vitro storage of Paulownia tomentosa. Scientific Journal of Flowers and Ornamental Plants, 6(3), 139-149.

Engelmann, F. (1991). In vitro conservation of horticultural species. Acta Horticulturae, 298, 327–332.

Engelmann, F. (2009). Use of biotechnologies for conserving plant biodiversity. Acta Horticulturae, 812, 63-82.

Engelmann, F. (2011). Use of biotechnologies for the conservation of plant biodiversity. In Vitro Cellular and Developmental Biology-Plant, 45, 5–16.

Huang, H. P., Wang, J., Huang, L. Q., Gao, S. L., Huang, P., & Wang, D. L. (2014). Germplasm preservation in vitro of Polygonum multiflorum Thunb. Pharmacognosy Magazine, 10(38), 179–184.

Imarhiagbe, O., Osazee, J. O., Aiwansoba, R. O., & Shittu, O. H. (2016). In vitro germplasm collection and storage: A review. International Journal of Biology Research, 1(1), 9-14.

Jarret, R. L. (1997). Effects of chemical growth retardants on growth and development of sweetpotato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) in vitro. Journal of Plant Growth Regulation, 16, 227-231.

Javed, F., & Ikram, S. (2008). Effect of sucrose induced osmotic stress on callus growth and biochemical aspects of two wheat genotypes. Pakistan Journal of Botany, 40(4), 1487-1495.

Leila, S., Ali, S., & Esmaeil, A. M. (2017). Improvement of shoot-tip culture proliferation in banana using PEG6000. Iranian Journal of Plant Physiology, 7(3), 2105-2111.

Linjikhao, J., Inthima, P., & Kongbangkerd, A. (2018a). Effect of medium components and light on growth and development of in vitro Vandopsis lissochiloides (Gaudich.) Pfitz. Seedlings. In: Proceedings of The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018). April 26 – 28, 2018. The Hotel Windsor Suites & Convention. p.3-6.

Linjikhao, J., Inthima, P., & Kongbangkerd, A. (2018b). Effect of different media and mannitol concentrations on growth and development of Vandopsis lissochiloides (Gaudich) Pfitz. under slow growth conditions. In: Proceedings of the 20th International Conference on Plant Biology and Plant Sciences. November 12-13, 2018, Tokyo, Japan. p.383-387.

Linjikao, J., Inthima, P., & Kongbangkerd, A. (2019). Effect of different media and mannitol concentrations on growth and development of Vandopsis lissochiloides (Gaudich.) Pfitz. under slow growth conditions. World Academy of Science, Engineering and Technology – International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, 13(6), 177-182.

Madhulatha, P., Kirubakaran, S. I., & Sakthivel, N. (2006). Effects of carbon sources and auxins on in vitro propagation of banana. Biologia Plantarum, 50(4), 782-784.

Moges, A. D., Karam, N. S., & Shibli, R. A. (2003). Slow growth in vitro preservation of African violet (Saintpaulia ionantha Wendl.). Advances in Horticultural Science, 17(4), 223-230.

Murashige, T., & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15(3), 473-497.

Rao, N. K. (2004). Plant genetic resources: advancing conservation and use through biotechnology. African Journal of Biotechnology, 3, 136–145.

Simaryono, Muslihatin, W., & Ratnadewi, D. (2012). Effect of carbohydrate source on growth and performance of in vitro sago palm (Metroxylon sagu Rottb.) plantlets. HAYATI Journal of Biosciences, 19(2), 88-92.

Sintim, H. Y., & Acromah, R. (2015). Differing sucrose requirements for in-vitro conservation of cassava genotypes. International Journal of Plant and Soil Science, 7(1), 45-54.

Tokoporo, G. L., Elhassan, A. A., & Ali, M. A. (2013). Effect of nutrient medium concentration and temperature on short-term in vitro conservation of shoot-tip explants of banana. Journal of Natural Resources and Environmental Studies, 1, 37-40.

Van den Houwe, I., De Smet, K., Tezenas du Montcel, H., & Swennen, R. (1995). Variability in storage potential of banana shoot cultures under medium term storage conditions. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 42, 267-274.