วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; ISSN 2287-0083) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “UDRU Sci. & Tech. J.” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง และสัตวศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่ากลูโคซิเดสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของตำรับยารักษาโรคเบาหวา

พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์, จันทร์เพ็ญ ธรรมพร, ศรัณย์ ฉวีรักษ์

1-17

ผลของการใช้สารซิลิคอนในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว, APHIS CRACCIVORA KOCH

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

19-30

การสังเคราะห์ตัวเร่งชนิดใหม่ K-OMS-2 ใช้ในกระบวนการเสมือนเฟนตัน ในการย่อยสลายสีแดง เบอร์ 120

จันทร์ทิพย์ ผลาเลิศ, สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์, กิติโรจน์ หวันตาหลา

31-47

การศึกษาและพัฒนาเกณฑ์ปกติของสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในเขตตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ธนัมพร ทองลอง, จิราพร แข็งขัน, จิรเดช อย่าเสียสัตย์, ฤทธิรงค์ อัญจะนะ, นฤปวรรต์ พรหมมาวัย, นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล, ทรงยศ ศรีหริ่ง

105-118