ผลของการใช้สารซิลิคอนในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว, APHIS CRACCIVORA KOCH

Main Article Content

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

บทคัดย่อ

ปัญหาในการปลูกถั่วฝักยาวคือการติดต่อและการเข้าทำลายของแมลงศัตรูถั่วฝักยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลี้ยอ่อนถั่วเป็นหนึ่งในแมลงศัตรูหลักของถั่วฝักยาวในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อทดสอบผลของสารละลายซิลิคอนในการเป็นสารยับยั้งการกิน สารฆ่าโดยการสัมผัส และสารยับยั้งการฟักออกเป็นลูกหลานของเพลี้ยอ่อนถั่ว ที่ระดับความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2, 4 และ 8% (w/v) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) ความเข้มข้นละ 5 ซ้ำ สารยับยั้งการกินซ้ำละ 1 ตัว สารฆ่าซ้ำละ 10 ตัว และสารยับยั้งการฟักออกเป็นลูกหลานซ้ำละ 1 ตัว ทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา พบว่าผลของสารสารละลายซิลิคอนมีผลต่อการเป็นสารยับยั้งการกิน สารฆ่า และสารยับยั้งการออกลูกหลานของเพลี้ยอ่อนถั่วมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม การยับยั้งการกินของเพลี้ยอ่อนถั่วพบว่าจำนวนครั้งการแทงดูดมากขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารละลายซิลิคอนสูงขึ้น ที่ความเข้มข้น 8% จำนวนครั้งในการเจาะใบถั่วฝักยาวสูงสุดเท่ากับ 11.60 + 0.74 ครั้ง/นาที ในขณะที่ชุดควบคุมเปรียบเทียบเท่ากับ 0.80 + 0.48 ครั้ง/นาที ระยะเวลาในการแทงดูดอาหารสั้นลง เมื่อความเข้มข้นของสารละลายซิลิคอนสูงขึ้น ที่ความเข้มข้น 8% ระยะเวลาในการแทงดูดอาหารของเพลัยอ่อนถั่วเท่ากับ 0.26 + 0.26 วินาที ในขณะที่ชุดควบคุมเปรียบเทียบเท่ากับ 8.48 + 1.08 วินาที ที่ความเข้มข้น 8% มีอัตราการตายของเพลี้ยอ่อนถั่วสูงสุด 100% ค่า LC50 มีค่าเท่ากับ 2.0 และ 1.5% ในชั่วโมงที่ 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลำดับ นอกจากนี้ที่ความเข้มข้น 0.5% ของสารละลายซิลิคอนมีผลในการยับยั้งการฟักออกเป็นลูกหลานของเพลี้ยอ่อนถั่ว จำนวนเพลี้ยอ่อนถั่วที่ฟักออกมาเฉลี่ยเท่ากับ 0.40 + 0.48 ตัว คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การฟักออกเป็นตัว 7.69% ในขณะที่ชุดควบคุมจำนวนเพลี้ยอ่อนถั่วที่ฟักออกมาเฉลี่ยเท่ากับ 5.20 + 1.32 ตัว คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การฟักออกเป็นตัว 100% ดังนั้นการใช้สารละลายซิลิคอนสามารถควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วได้ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สรพงค์ เบญจศรี และ จรัสศรี นวลศรี. (2554). การเข้าทำลายของเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วพุ่ม (Vigna sinensis) ถั่วฝักยาว (Vigna sesquipedalis) และถั่วลูกผสม. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 13, 194-200.

Alhousari, F., & Greger, M. (2018). Silicon and mechanisms of plant resistance to insect pests. Plants, 7(33), 1-12.

Basagli, M. A. B., Moraes, J. C., Carvalho, J. A., Ecole, C. C., & Gongalves-Gervasio, R. C. R. (2003). Effect of sodium silicate application on the resistance of wheat plants to the green-aphids, Schizaphis graminum (Rond.) (Hemiptera: Aphididae). Neotropical Entomology, 32(4), 659-663.

Blackman, R. L., & Eastop, V. F. (2000). Aphids on the world’s crops: an identification and information guide. 2nd ed. Chichester: John Wiley and Sons.

Chen, M. S. (2008). Inducible direct plant defense against insect herbivores: A review. Insect Science, 15, 101-114.

Costa, R. R., Moraes, J. C., & DaCosta, R. R. (2011). Feeding behavior of the greenbug Schizaphis graminum on wheat plants treated with imidacloprid and/or silicon. Journal of Applied Entomology, 135, 115–120.

Curriev, H. A., & Perry, C. C. (2007). Silica in plants: biological, biochemical and chemical studies. Annals of Botany, 100, 1383–1389.

Ehlers, J. D., & Hall, A. E. (1997). Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.). Field Crops Research, 53, 187-204.

Emden H. F. V., & Harrington, R. (2007). Aphids as Crop Pests. United Kingdom: Wallingford Oxfordshire Press.

Finney, D. J. (1971). Probit Analysis. 3rd ed. London: Cambridge University Press.

Gomes, F. B., de Moraes, J. C., dos Santos, C. D., & Goussain, M. M. (2005). Resistance induction in wheat plants by silicon and aphids. Scientia Agricola is a journal of the University of São Paulo, 62(6), 547-551.

Goussain, M. M., Prado, E., & Moraes, J. C. (2005). Effect of silicon applied to wheat plants on the biology and probing behaviour of the greenbug Schizaphis graminum (Rond.) (Hemiptera: Aphididae). Neotropical Entomology, 34(5), 807-813.

Heine, G., Tikum, G., & Hors, W. J. (2007). The effect of silicon on the infection by and spread of Pythium aphanidermatum in single roots of tomato and bitter gourd. Journal of Experimental Botany, 58(3), 569–577.

Korndörfer, A. P., Grisoto, E., & Vendramim, J. D. (2011). Induction of insect plant resistance to the spittlebug Mahanarva fimbriolata Stål (Hemiptera: Cercopidae) in sugarcane by silicon application. Neotropical Entomology, 40(3), 387-392.

Nikpay, A. (2016). Improving biological control of stalk borers in sugarcane by applying silicon as a soil amendment. Journal of Plant Protection Research, 56(4), 394-401.

Obopile, M. (2006). Economic threshold and injury levels for control of cowpea aphid, Aphis craccivora Linnaeus (Homoptera: Aphididae) on cowpea. African Plant, 12, 111–115.

Phillips, R. D., McWatters, K. H., Chinnan, M. S. Hung, Y. C., Beuchat, L. R., Sefa-Dedeh, S., Sakyi-Dawson, E., Ngoddy, P., Nnanyelugo, D., Enwere, J., Komey, N. S., Liu, K., Mensa-Wilmot, Y., Nnanna, I.A., Okeke, C., Prinyawiwatkul, W., & Saalia, F. K. (2003). Utilization of cowpeas for human food. Field Crops Research, 82, 193–213.

Poole, R. W., & Gentili, P. (1996). Cowpea aphid, Aphis craccivora Koch 1854. Retrieved January 15, 2017, from https://www.insectimages.org/browse/ subthumb.cfm?sub=8116.

Ranger, C. M., Singh, A. P., Frantz, J. M., Canas, L., Locke, J. C., Reding, M. E., & Vorsa, N. (2009). Influence of silicon on resistance of Zinnia elegans to Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae). Environmental Entomology, 38(1), 129-136.

Reynolds, O. L., Padula, M. P., Zeng, R., & Gurr, G. M. (2016). Silicon: Potential to promote direct and indirect effects on plant defense against arthropod pests in agriculture. Frontiers in Plant Science, 7, 1-13.

Silva, V. F., Moraes, J. C., & Melo, B. A. (2010). Influence of silicon on the development, productivity and infestation by insect pests in potato crops. Ciência e Agrotecnologia, 34(6), 1465-1469.

Uddin, M. S., Rahman, M. M, Alam, M. Z. Awal, A., & Mazed, M. A. (2013). Insect pests of yardlong bean (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis L.) in major growing areas of Bangladesh. The Agriculturists, 11(2), 66-73.

Vasanthi, N., Saleena, L. M., & Raj, S. A. (2014). Silicon in crop production and crop protection – a review. Agricultural Reviews, 35(1), 14-23