การพัฒนาเครื่องกวนไส้ขนมกะหรี่ปั๊บชนิดให้ความร้อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว สำหรับใช้ในชุมชน

Main Article Content

รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ
อธิกา จันทนปุ่ม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องกวนไส้ขนมกะหรี่ปั๊บชนิดให้ความร้อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับใช้ในชุมชน ขนาดของเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นจะมีความกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 50 x 105 x 142 เซนติเมตร ตามลำดับ ในขณะทำงานจะให้ความร้อนด้วยระบบแก๊สปิโตรเลียมเหลว ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า เฟสเดียว เป็นตัวต้นกำลัง ส่งกำลังด้วยระบบสายพานคล้องพลูเลย์ 2 ชุด และเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเพลากวนด้วยชุดเฟืองดอกจอก ในการทดสอบการกวนจะใช้ส่วนผสมของไส้กะหรี่ปั๊บทำการทดสอบ ครั้งละ 10 กิโลกรัม ในการศึกษานี้จะเลือกใช้ความเร็วรอบในการกวน ประมาณ 20.1 รอบต่อนาที จากผลการศึกษาพบว่า จะใช้เวลาในการกวนและให้ความร้อนกับส่วนผสมไส้กะหรี่ปั๊บ ประมาณ 30 นาที ความสามารถในการทำงานของเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อวัน จากผลการทดสอบหาปริมาณการใช้แก๊สเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนในขณะกวน พบว่า 
จะใช้ ปริมาณแก๊สเชื้อเพลิงไป 0.3 กิโลกรัมต่อครั้ง และจากผลการทดสอบหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าในขณะกวน พบว่า ใช้ปริมาณไฟฟ้า 0.5 หน่วยต่อครั้ง เครื่องกวนที่พัฒนาขึ้นได้นำไปใช้ในการกวนส่วนผสมไส้กะหรี่ปั๊บของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการ เกษตรโพธิ์สง่า ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สามารถช่วยลดเวลาและการใช้แรงงานคนในขั้นตอนการกวนลงได้ ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กมลรัตน์ ดีสภา, รัฐพล พิสัยสวัสดิ์, วิศรุต นามมหาจักร และ สุนทร สุทธิบาก (2561). การพัฒนาเครื่องกวนขนมเปียกปูนสำหรับใช้ในชุมชน. น. 1. ใน: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 3 - 6 กรกฎาคม 2561. โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์, มุกดาหาร.

วุฒิชัย กปิลกาญจน์. (2541). กลไกและพลศาสตร์ของเครื่องจักรกล. กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราเรียน PHYSICS CENTER ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุนทร สุทธิบาก, สันติ ป้อมสุวรรณ และ สันติ โคตรหลักเพชร. (2562). การพัฒนาเครื่องกวนมะม่วงสุกชนิดให้ความร้อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับใช้ในชุมชน. น. 243. ใน: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2-5 กรกฎาคม 2562. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, อุดรธานี.

George, H. M. (1982). Kinematics and Dynamic of Machines. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.

Hamiltion, H. M., & Charles, F. R. (1987). Mechanisms and Dynamics of Machinery. New Jersey: John Wiley & Sons.