การศึกษาการใช้พลังงานและแนวทางการประหยัดพลังงานในวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

Main Article Content

ปรัชพงศ์ นับถือตรง
นลินี หมู่หมื่นศรี

บทคัดย่อ

การศึกษาการใช้พลังงานและแนวทางการประหยัดพลังงานในวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลการใช้พลังงาน แบ่งสัดส่วนการใช้พลังงาน หาแนวทางในการประหยัดพลังงาน และประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานในวิทยาลัยธาตุพนม คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ทำการสำรวจ และตรวจวัดการใช้พลังงาน แล้วทำการประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงาน ผลจากการศึกษา พบว่า มีมาตรการที่มีศักยภาพ 
3 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงาน 1 ชั่วโมง สามารถลดการใช้พลังงานได้ 26,537 kWh/ปี คิดเป็นเงิน 130,561 บาท/ปี ไม่ต้องลงทุน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ โดยการล้างเครื่องปรับอากาศ สามารถลดการใช้พลังงานได้ 41,010 kWh/ปี คิดเป็นเงิน 201,770 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน 0.11 ปี มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W เป็นหลอดแอลอีดี 18 W สามารถลดการใช้พลังงานได้ 6,801 kWh/ปี คิดเป็นเงิน 33,459 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุน 1.89 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร. (2554). แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ 2554 – 2573. กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพมหานคร.

ณัฐวุฒิ วิชัย, ฉันทนา พันธุ์เหล็ก และ สมชาย มณีวรรณ์กลาง. (2562). การศึกษาการลดความร้อนผ่านหลังคาอาคารด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับระบบหลังคาสองชั้น ร่วมกับ แผ่นสะท้อนรังสีความร้อน และฉนวนกันความร้อนโพลีเอทิลีน. น. 1,029-1,036. ใน: การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 21 – 24 พฤษภาคม 2562. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา.

ยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล, สุรเกียรติ์ คล้ายศรี, ชัชพงศ์ หอมจันทร์ และ บุญยัง ปลั่งกลาง. (2562). การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์เพื่อพัฒนาประสิทธิผลนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงาน. น. 839-842. ใน: การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 21–24 พฤษภาคม 2562. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา.

ฉันทนา พันธุ์เหล็ก. (2562). โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ. น. 581-587. ใน: การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 21–24 พฤษภาคม 2562. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา.