ผลของการแช่น้ำหมักชีวภาพต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว

Main Article Content

ภารดี แซ่อึ้ง
สุพรรษา มีกลิ่นหอม

บทคัดย่อ

            การศึกษาเรื่อง ผลของการแช่น้ำหมักชีวภาพต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว ทดสอบโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 1 พันธุ์ กข.29 และพันธุ์สุพรรณบุรี 1 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference (LSD) จำนวน 4 สิ่งทดลอง 4 ซ้ำ โดยสิ่งทดลองที่เปรียบเทียบ คือ 1) การไม่แช่น้ำเปล่า 2) แช่น้ำเปล่า 3) แช่น้ำหมักปลา  และ 4) แช่น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ผลการทดลองพบว่า การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำหมักชีวภาพเมื่อเทียบกับการไม่แช่น้ำ มีผลทำให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงขึ้นในพันธุ์ กข. 29 โดยมีค่าความงอกเพิ่มขึ้น จากเมล็ดพันธุ์ไม่แช่น้ำมีความงอกร้อยละ 23.25 เมื่อแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำหมักปลาและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินมีความงอกเป็นร้อยละ 34.50 และร้อยละ 37.00 ตามลำดับ สำหรับผลของการแช่น้ำหมักชีวภาพต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ พบว่า 
การแช่น้ำหมักชีวภาพทุกสูตรมีผลทำให้ค่าการเจริญของต้นกล้าด้านลำต้นของเมล็ดพันธุ์
ในทุกพันธุ์ มีค่าสูงกว่าการไม่แช่น้ำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ภารดี แซ่อึ้ง, Agriculture Program, Faculty of Science and Technology, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Pranakhon Si Ayutthaya, 13000

96 Preedee-panomyong rd. , Pratoochai District,

Faculty of Science and Technology, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Pranakhon Si Ayutthaya, 13000  

References

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2546). สารเร่งประเภทจุลินทรีย์ พด.1 พด.2 พด.3 สำหรับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตการเกษตร. กรุงเทพฯ.

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2550). มีอะไรในปุ๋ยอินทรีย์น้ำ. เอกสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุดความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน, สนท.01008-2550. กรุงเทพฯ: สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมวิชาการเกษตร. (2547). ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ น้ำหมักชีวภาพ (ตอนที่ 1). เอกสารวิชาการ ลำดับที่ 3/2547. กรุงเทพฯ: ควิกปริ๊นท์ออฟเซ็ท.

บุญมี ศิริ. (2558). การปรับปรุงสภาพและยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์. ขอนแก่น: ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศรันยา คุ้มปลี และ สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล. (2555). ผลของการใช้นํ้าหมักชีวภาพผลไม้ต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์พริก. น. 2339-2346. ใน: การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 6 – 7 ธันวาคม 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม.

สมเกียรติ สุวรรณคีรี. (2547). ปุ๋ยนํ้าชีวภาพหรือนํ้าสกัดชีวภาพ และการประยุกต์ในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) (ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม). เชียงใหม่: สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน, ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. (2544). สรีรวิทยาของพืช. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร. (2560). การผลิตข้าวครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ: สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร. (2563). รายงานสรุปการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีพ.ศ. 2562. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จาก http://www.doa.go.th/ ard/?page_id=386.

อรอนงค์ โพธิ์แป้น. (2552). คุณลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีของผลิตที่เกิดขึ้นตลอดการผลิตทั้งในรูปของแข็งและของเหลวจากการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน. โครงงานนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลา.

อานัฐ ตันโช. (2550). ไส้เดือนดิน (Earthworms). ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

อานัฐ ตันโช. (2556). เกษตรธรรมชาติประยุกต์: หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์ทรโอแอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย.

Bewley, J. D., & Black, M. (1982). Physiology and Biochemistry of Seed in Relation to Germination. Vol II. Seed Viability, Dormancy and Environment Control. New York: Springer Verlay.

International Seed Testing Association (ISTA). (1995) . Handbook of Vigour Test Method. 3rd Edition 1995, Zurich, Switzerland: International Seed Testing Association.

International Seed Testing Association (ISTA). (2011). International Rules for Seed Testing. Bassersdorf, Switzerland: International Seed Testing Association.