เผยแพร่แล้ว: 2019-08-23

การพัฒนารถเคลื่อนย้ายและถ่ายเทถังบรรจุสารเคมีเหลว

Kiattisin Kanjanawanishkul, Siwanut Sreelohor, Thanaphat Nuantoon, Paichit Stapornteera, Peerapong Chaniang, Jennifer Hopper

408-420