การพัฒนาโปรแกรมการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยแผนผังคาร์นอจห์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

Pawana Choosir

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีนำเสนอการพัฒนาโปรแกรมการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยแผนผังคาร์นอจห์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของโปรแกรมการวิเคราะห์สมการพีชคณิตบูลีน ซึ่งโปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นภายใต้โปรแกรมวิชวลสตูดิโอ 2018 สามารถเลือกวิธีการลดรูปสมการได้ 2 แบบ คือ Sum of Product (SOP) และ Product of Sum (POS) มีการใส่ค่าตัวแปรได้ 6 ตัวแปร และผลลัพธ์ที่แสดงออกมาในรูปแบบแผนผังคาร์นอจห์ จากผลการทดสอบโปรแกรมพบว่า โปรแกรมสามารถทำการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนที่ความสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยวิธีปกติ และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโปรแกรม พบว่า ผู้ใช้งานโปรแกรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.44) แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยแผนผังคาร์นอจห์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบวงจรดิจิทัลมากยิ่งขึ้น และเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

[1] J. Songsompan, Electronic Technology 1, Bangkok: Electronic Bangkok, 2015 (in Thai).

[2] W. Buathes, “The model of skill development for the electrical power and the electronics students the lower north rajabhat universities to ASEAN community,” Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, vol. 7, no. 1, pp. 84–92, 2016 (in Thai).

[3] J. Maneechan, Digital Circuit Design and VDHL. Pathumthani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 2011 (in Thai).

[4] J. Samartchotipan, “Simplification of switching functions using Kranaugh map demonstration sets,” in Proceedings 10th National Conference on Technical Education, 2018, pp. 318–323 (in Thai).

[5] P. Jitpanich, Digital Logic Design. Bangkok: Ramkhamhaeng University, 2000 (in Thai).

[6] K. Somkantha, Fundamentals of Computer Science. Udon Thani: Udon Thani Rajabhat University, 2013 (in Thai).

[7] A. Ahmad, D. Ruelens, S. Ahmad, and L.Pathuri, “Determining the possible minimal boolean expressions via a newly developed procedure and tool,” in Proceedings of the Sixth International Conference on Computing, Communications and Networking Technologies, 2015, pp. 1–6.

[8] J. Chantharamalee, Introduction to Digital Concept. Bangkok: Suan Dusit Rajabhat University, 2012 (in Thai).

[9] P. Horkaew. Digital Design. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology, 2013 (in Thai).

[10] T. T. Choy, Digital Logic Design. Singapore: McGraw-Hill, 2011.

[11] L. Kitsaleerung and A. Kengpol, “Design of a database program for reducing searching time of history and detail of container maintenance: A case study of transport and distribution center company,” Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, vol. 28, no. 2, pp. 353–360, 2018 (in Thai).