สมบัติเชิงกล เชิงแสง และสมบัติเชิงไฟฟ้าของวัสดุคอมโพสิตคอปเปอร์ออกไซด์-พอลิโพรไพลีน

Main Article Content

Anuchit Hunyek

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ แผ่นพอลิโพรไพลีนคอมโพสิตถูกสังเคราะห์โดยการแคลไซน์คอปเปอร์อะซีเตทผสมกับพอลิโพรไพลีนผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วย SEM พบว่าคลัสเตอร์ของคอปเปอร์ออกไซด์กระจายตัวในเฟสพอลิโพรไพลีน และขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อปริมาณคอปเปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความต้านทานต่อแรงดัดลดลงเมื่อทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์ ผลการศึกษาสมบัติทางแสงพบว่าการดูดกลืนแสงเป็นฟังก์ชันกับปริมาณคอปเปอร์ออกไซด์ นอกจากนี้ค่าเพอร์มิตติวิตี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณคอปเปอร์ออกไซด์ที่ความถี่ใดๆ ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากการสะสมประจุบริเวณผิวที่เพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

References

[1] T. Li, J. Chen, H. Dai, D. Liu, H. Xiang, and Z. Chen, “Dielectric properties of CaCu3Ti4O12-silicone rubber composites,” Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol. 26, pp. 312–316, 2015.

[2] S. D. Khan, M. Arora, M. A. Wahab, and P. Saini, “Permittivity and electromagnetic interference shielding investigations of activated charcoal loaded acrylic coating compositions,” Journal of Polymer, vol. 2014, pp. 1–7, 2014.

[3] M. H. Al-Saleh, “Influence of conductive network structure on the EMI shielding and electrical percolation of carbon nanotube/polymer nanocomposites,” Synthetic Metals, vol. 205, pp. 78–84, 2015.

[4] J. Xu and C. P. Wong, “Effect of the polymer matrices on the dielectric behavior of a percolative high-k polymer composite for embedded capacitor applications,” Journal of Electronic Materials, vol. 35, no.5, pp. 1087–1094, 2006.

[5] J. K. Rao, A. Raizada, D. Ganguly, M. M. Mankad, S. V. Satayanarayana, and G. M. Madhu, “Investigation of structural and electrical properties of novel CuO-PVA nanocomposite films,” Journal of Materials Science, vol. 50, no. 21, pp. 7064–7074, 2015.

[6] P. D. Gacia, L. K. Shrestha, P. Bairi, N. M. Sanchez-Ballester, J. P. Hill, A. Boczkowska, H. Abe, and K. Ariga, “Low-temperature synthesis of copper oxide (CuO) nanostructures with temperature-controlled morphological variations,” Ceramics International, vol. 41, no. 8, pp. 9426–9432, 2015.

[7] S. Sarkar, P. K. Jana, B. K. Chaudhuri, and H. Sakata, “Copper (II) oxide as a giant dielectric material,” Applied physics Letters, vol. 89, no. 21, 2006.

[8] M. Aparicio, A. Jitianu, and L. C. Klein, Sol-gel Processing for Conventional and Alternative Energy. New York, USA: Springer Science+Business Media, 2012.

[9] V. Usha, S. Kalyanaraman, R. Thangavel, and R. Vettumperumal, “Effect of catalysts on the synthesis of CuO nanoparticles: Structural and optical properties by sol-gel method,” Superlattices and Microstructures, vol. 86, pp. 203–210, 2015.

[10] M. Promsawat, A. Watcharapasorn, and S. Jiansirisomboon, “Effects of CuO nanoparticles addition on properties of PMNT ceramics,” Ceramics Internationa, vol. 39, pp. S69–S73, 2013 (in Thai).

[11] X. Wang, C. Hu, H. Liu, G. Du, X. He, and Y. Xi, “Synthesis of CuO nanostructures and their application for nonenzymatic glucose sensing,” Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 144, no. 1, pp. 220–225, 2010.

[12] Plasteurope. (2012, January). Glubal Plastics Consumption 2011. Plasteurope [Online]. Abailable: http://www.plasteurope.com

[13] A. R. Shah, D. W. Lee, Y. Q. Wang, A. Wasy, K. C. Ham, K. Jayaraman, B. S. Kim, and J. I. Song, “Effect of concentration of ATH on mechanical properties of polypropylene/ aluminium trihydrate (PP/ATH) composite,” Transactions of Nonferrous Metals Society of China, vol. 24, no. 1, pp. s81–s89, 2014.

[14] N. Adeela, K. Maaz, U. Khan, S. Karim, A. Nisar, M. Ahmad, G. Ali, X. F. Han, and J. L. Duan, “Influence of manganese substitution on structural and magnetic properties of CoFe2O4 nanoparticles,” Journal of Alloys and Compounds, vol. 639, pp. 533–540, 2015.

[15] A. Aruniit, J. Kers, and K. Tall, “Influence of filler proportion on mechanical and physical properties of particulate composite,” Agronomy Research Biosystem Engineering, pp. 23–29, 2011.

[16] A. Das and B. K. Satapathy, “Structural, thermal, mechanical and dynamic mechanical properties of cenosphere filled polypropylene composites,” Materials and Design, vol. 32, no. 3, pp. 1477–1484, 2011.

[17] A. O. Ameh, M. T. Isa, and I. Sanusi, “Effect of particle size and concentration on the mechanical properties of polyester/date palm seed particulate composites,” Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, vol. 14, no. 26, pp. 65–78, 2015.

[18] J. Gummadi, G. V. Kumar, and G. Rajesh, “Evaluation of flexural properties of fly ash filled polypropylene composites,” International Journal of Modern Engineering Research, vol. 2, no. 4, pp. 2584–2590, 2012.

[19] Q. Zhang, Y. Li, H. Cai, X. Lin, W. Yi, and J. Zhang, “Properties comparison of high density polyethylene composites filled with three kinds of shell fibers,” Results in Physics, vol. 12, pp. 1542–1546, 2019.

[20] I. M. Ward and D. W. Hadley, “The structure of polymers,” in Mechanical Properties of Solid Polymers, 2nd ed. Chichester, England: John Wiley & Sons Inc, 1985, pp. 1–14.

[21] K. A. Malini, P. Kurian, and M. R. Anantharaman, “Loading dependence similarities on the cure time and mechanical properties of rubber ferrite composites containing nickel zinc ferrite,” Material Letter, vol. 57, no. 22–23, pp. 3381–3386, 2003.

[22] H. Ismail, S. T. Sam, A. F. Mohd Noor, and A. A. Bakar, “Properties of ferrite-filled natural rubber composites,” Polymer-Plastics Technology and Engineering, vol. 46, no. 6, pp. 641–650, 2007.

[23] F. Mirijalili, L. Chuah, and E. Salahi, “Mechanical and morphological properties of polypropylene/nano α-Al2-O3 composites,” The Scientific World Journal, vol. 2014, pp. 1–12, 2014.

[24] J. Z. Liang, “Tensile and flexural properties of polypropylene composites filled with highly effective flame retardant magnesium hydroxide,” Polymer Testing, vol. 60, pp. 110–116, 2017.

[25] I. T. Daniel, D. C. Nenge, and T. L. Tyovenda, “Effects of filler content and particle size on the mechanical properties of unsaturated polyster resin reinforced with rice huskcoconut shell particles,” European Journal of Advances in Engineering and Technology, vol. 4, no. 8, pp. 637–643, 2017.

[26] Monika, P. Upadhyaya, V, Kumar, and N. Chand, “Studies on morphology, mechanical and optical properties of PP/HDPE/EVA blend modified with AL2O3 particles for cast film,” International Journal of Mechanical and Industrial Engineering, vol. 3, no. 2, pp. 47–50, 2013.

[27] T. A. Hamdalla, T. A. Hanafy, and A. E. Bekheet, “Influence of erbium ions on the optical and structural properties of polyvinyl alcohol,” Journal of Spectroscopy, vol. 2015, pp. 1–7, 2015.

[28] M. Abdelaziz, “Cerium(III) doping effects on optical and thermal properties of PVA films,” Physica B: Condensed Matter, vol. 406, no. 6–7, pp. 1300–1307, 2011.

[29] B. Troudi, O. Halimi, M. Sebais, B. Boudine, and A. Djebli, “Synthesis, structural and optical properties of CuO nanocrystals embedded in polyvinyl chloride (PVC) thin films,” Internaional Journal of Mechanical and Production Engineering, vol. 5, no. 2, pp. 115– 119, 2017.

[30] B. H. Rabee and N. Jabar, “The optical properties of copper oxide nanoparticles with (polyvinyl alcohol-polyethylene glycol) Blend,” Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, vol. 9, no. 5, pp. 310–314, 2017.

[31] S. M. Abbas, A. K. Dixit, R. Chatterjee, and T. C. Goel, “Complex permittivity, complex permeability and microwave absorption properties of ferrite-polymer composites,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 309, no. 1, pp. 20–24, 2007.

[32] K. Borah and N. S. Bhattacharyya, “Magnetodielectric composite with ferrite inclusions as substrates for microstrip patch antennas at microwave frequencies,” Composites Part B: Engineering, vol. 43, no. 3, pp.1309–1314, 2012.

[33] I. Kong, S. H. Ahmad, M. H. Abdullah, D. Hui, A. N. Yusoff, and D. Puryanti, “Magnetic and microwave absorbing properties of magnetitethermoplastic natural rubber nanocomposites,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 322, no. 21, pp. 3401–3409, 2010.

[34] A.P. Singh, S. Saxena, and A. Govindan, “Studies on the dielectric constant and conductivity of CaCu3Ti4O12: PET and CaCu3Ti4O12:PVC ceramic polymer composites,” International Journal of Engineering Research & Technology, vol. 3, no. 12, pp. 871–874, 2014.