การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณหภูมิจากกล้องความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ

Main Article Content

Witthaya Boonsuk
Watthanachai Boonsuk

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้เพื่อพัฒนาอัลกอลิทึมของกระบวนการแปลงอุณหภูมิจากสีสเปคตรัมของภาพความร้อนซึ่งกระบวนการนี้ใช้การวิเคราะห์ระดับความเข้มของสีจากสเปคตรัมความร้อนในการวิเคราะห์หาค่าระดับความเข้มของค่าเฉลี่ยสีสเปคตรัมโดยเน้นระดับค่าเฉลี่ยความเข้มของสีแดงและเขียวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์อุณหภูมิจากกล้องความร้อนผลการประเมินประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ที่ได้จากการทดสอบและวัดการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาใหม่ จากกลุ่มภาพตัวอย่าง 9 กลุ่มช่วงข้อมูล กลุ่มละ 10 ภาพ รวม 90 ภาพ ผลการทดสอบกลุ่มที่ 1 ที่อุณหภูมิ 60°ซ ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ย 90% กลุ่มที่ 2 ที่อุณหภูมิ 55°ซ ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ย 90% กลุ่มที่ 3 ที่อุณหภูมิ 50°ซ ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ย 90% กลุ่มที่ 4 ที่อุณหภูมิ 45°ซ ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ย 90% กลุ่มที่ 5 ที่อุณหภูมิ 40°ซ ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ย 90% กลุ่มที่ 6 ที่อุณหภูมิ 35°ซ ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ย 90% กลุ่มที่ 7 ที่อุณหภูมิ 30°ซ ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ย 90% กลุ่มที่ 8 ที่อุณหภูมิ 25°ซ ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ย 90% กลุ่มที่ 9 ที่อุณหภูมิ 20°ซ ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ย 90% และความแม่นยำที่ทดสอบได้มีค่าเฉลี่ยรวม 90% ภาพรวมระบบที่พัฒนาถือว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี แสดงว่าคุณภาพในการเปรียบเทียบระดับกลุ่มสีของสเปคตรัมในระดับที่ค่อนข้างเที่ยงตรง และมีความเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในการประมวลผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

[1] A. Rogalski, “Recent progress in infrared detector technologies infrared Phys,” Infrared Physics & Technology, vol. 54, no. 3, pp. 136–154, 2011.

[2] E. F. J. Ring, “Quality control in infrared thermography,” in Recent Advances in Medical, Thermology, New York: Plenum Press, 1984, pp.185–94.

[3] L. S. Chan, G. T. Cheung, I. J. Lauder, and C. R. Kumana, “Screening for fever by remote–sensing infrared thermographic camera,” Journal of Travel Medicine, vol.11 no. 5, pp. 27–39, 2004.

[4] Y. Okada, T. Kawamata, A. Kawashima, and T. Hori, “Intraoperative application of thermography in extra cranial-intracranial bypass surgery,” Neurosurgery, vol. 60, no. 2, pp. 362, 2007.

[5] C. Meola and G. M. Carlomagno, “Recent advances in the use of infrared thermography,” Measurement Science and Technology, vol. 15, no. 9, pp. 27–58, 2004.

[6] Y. Tuppadung, “Infrared camera technology,” Graduate School, Nakhon Ratchasima College, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2011.

[7] T. L. Willimas, “Thermal imaging cameras and their component parts,” in Thermal Imaging Cameras: Characteristics and Performance, CRC Press, 2009, pp. 7–33.

[8] J. K. A. Alderson and E. F. J. Ring, “‘Sprite’ high resolution thermal imaging system,” Thermology, vol. 1, pp. 110–114, 1995.

[9] Jackson Electronics. (2003, December). Themal Imaging. Jackson Electronics Ltd., Newark, England [Online]. Available: http://www.jacksonelectronics.co.uk/thermal.htm

[10] P. K. Kaiser, “The joy of visual perception,” (2016 January), [Online]. Avaiable: http://www.yorku.ca/ eye/spectru.htm.

[11] Testo. (2019). Prototype heat image. Testo SE & Co. KGaA, Alton Hampshire, United Kingdom [Online]. Available: https://www.testo.com/en-UK/

[12] J. K. A. Alderson and E. F. J. Ring, “‘Sprite’ high resolution thermal imaging system,” Thermology,” vol. 1, pp. 110–114, 1985.

[13] R. C. Simpson, H. C. McEvoy, G. Machin, K. Howell, M. Naeem, P. Plassmann, F. RingP. Campbell, C. Song, J. Tavener, and I. Ridley, “In-field-of-view thermal image calibration system for medical thermography applications,” International Journal of Thermophysics, vol. 29, no. 3, pp. 1123–1130, 2008.

[14] F. Liebel, S. Kaur, E. Ruvolo, N. Kollias, and M. D. Southall, “Irradiation of skin with visible light induces reactive oxygen species and matrixdegrading enzymes,” Journal of Investigative Dermatology, vol. 132, no.7, pp. 1901–1907, 2012.

[15] Technology Promotion Association (Thailand-Japan). (2016, July). Infrared Thermometer. Technology Promotion Association (Thailand-Japan). Bangkok, Thailand [Online]. Avaiable: http://www.tpa.or.th/writer/read_this__book_topic.php?pageid=2&bookID=142&read=true&count=true.

[16] P. Pornchaloempong and N. Nunak. (2012, July). Accuracy and Precission. Food Network Solution Co., Ltd. Bangkok Thailand [Online]. Avaiable:http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4290/precision/

[17] J. R. Taylor, An Introduction to Error Analysis: The an introduction to error analysis the study of Uncertainties in Physical Measurements, 2nd edition. University Science Books, 1997, pp. 128– 129.

[18] Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results--Part 1: General principles and definitions, ISO 5725-1, 1994.

[19] Precision of test methods. Guide for the determination of repeatability and reproducibility for a standard test method, BS 5497-1, 1979.

[20] CE. Metz, “Basic principles of ROC analysis,” Semin Nucl Med, vol.8, no. 4, pp. 283–298, 1978.