การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับการลดระยะเวลาการจัดทำเอกสารสั่งซื้อวัสดุอะไหล่และเอกสารว่าจ้างซ่อมบำรุง กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

Main Article Content

Athakorn Kengpol
Kringkrai Perngkarm

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาการจัดทำเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่และเอกสารว่าจ้างซ่อมบำรุง และเพื่อพัฒนาระบบการจัดการงานซ่อมบำรุงของบริษัทกรณีศึกษา จากการตรวจสอบข้อมูลการทำงานของบริษัทกรณีศึกษาพบว่ามีปัญหาการค้นหาเอกสารและข้อมูลเอกสารประกอบการทำเอกสารขอซื้อและว่าจ้างซ่อมบำรุงใช้เวลานาน เนื่องจากระบบปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารก่อให้เกิดความล่าช้าในการค้นหา รวมทั้งเสี่ยงต่อการชำรุดหรือสูญหายในระหว่างการทำงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล หลังจากการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแล้ว ได้ทำการทดลองใช้กับหน่วยงานซ่อมบำรุงของบริษัทกรณีศึกษา พบว่าสามารถลดระยะเวลาการจัดทำเอกสารลดลงร้อยละ 55.83 ของเวลาการจัดทำเอกสารเดิมคิดเป็นมูลค่า 39,631.35 บาทต่อปี และการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ลดลงร้อยละ 68.49 ของจำนวนการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์เดิม คิดเป็น 61,634.15 บาทต่อปี จึงถือว่าการนำเว็บแอปพลิเคชันมาใช้ในการจัดทำเอกสารช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของหน่วยงานให้เร็วขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

[1] A. Kengpol, Management Information System, 5th ed. Bangkok: Textbook publishing center. King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 2016 (in Thai).

[2] C. Supaarthakorn, Create a PHP + MySQL Web Application for Beginners. Samutprakarn: Simplifly, 2015 (in Thai).

[3] K. Ploypanichcharoen, FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), 1st ed. Bangkok : Technology Promotion Association (Thailand–Japan), 2008 (in Thai).

[4] S. Deeleard, Management Information System. Bangkok: Faculty of Management Science, Silpakorn University, 2015 (in Thai).

[5] S. Chunhaprasert, Principle of Information System, Faculty of Management Science. Chandrakasem Rajabhat University, 2005 (in Thai).

[6] S. Boonterm, “Development of maintenance database for history data recording a case in electrical maintenance unit of a power plant,” Special Problem, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 2012 (in Thai).

[7] E. Thongsri, “Application of management information system for managing spare parts and calculating maintenance operation cost,” Special Problem, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 2008 (in Thai).

[8] S. Abdulloh and A. Kengpol, “The development of database management program to reduce searching time of the machine: A case study in a stamping press manufacturer,” The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, vol. 26, no. 1, pp. 75–84, 2016 (in Thai).