Published: 2015-12-01

A MECHANISM TO DISCOVER AND INTEGRATE ASSOCIATION RULES FROM MULTIPLE SOURCES

Nuntawut Kaoungku, Kittisak Kerdprasop, Nittaya Kerdprasop

1-14

การจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา:บริษัทอุตสาหกรรมสเตนเลส

ธีรพงษ์ พลเดช, อัตถกร กลั่นความดี, ศักดิ์ชาย รักการ, ปพน สีหอมชัย

15-26

การจัดการพลังงานในอาคารสถานีรถไฟฟ้ามกั กะสัน

คมสัน เกตุภูงา, ธีรเดช ชีวนันทชัย, สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ

27-38

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ซัลมา อินตัน, ศักดิ์ชาย รักการ, อัตถกร กลั่นความดี, ธนาคม สกุลไทย์

70-85

กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงหน้าจอสัมผัสด้วยปากกาแสงอินฟราเรด

อุดม โตนดทอง, ณัฐพงษ์ ใจรักษ์, เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์, ประมูล บัวน้อย

114-130

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าแผ่นแปะกระเป๋า 7-ELEVEN

วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ, ศักดิ์ชาย รักการ, ธนาคม สกุลไทย์, จีรวัฒน์ ปล้องใหม่

186-198