การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าแผ่นแปะกระเป๋า 7-ELEVEN

Authors

  • วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • ศักดิ์ชาย รักการ สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • ธนาคม สกุลไทย์ สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมศอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ) 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Keywords:

การเพิ่มผลผลิต, กระบวนการผลิตแผนแปะกระเป๋า, มาตรฐานการทำงาน, ต้นทุนการผลิต, Productivity, Path Pocket Process, Work Standard, Production Cost

Abstract

ในบทความนี้ได้ทำการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าในกระบวนการผลิต แผ่นแปะกระเป๋า 7-eleven โดยศึกษากระบวนการผลิตวิธีการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอการทำงาน ปัจจุบันต้นทุนด้านการผลิตแผ่นป้ายแปะกระเป๋า 7-eleven อยู่ที่ 0.41 บาทและกำลังการผลิตในปัจจุบันคือ 3,456 ใบต่อวัน ในปัจจุบันการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และต้นทุนในการผลิตยังสูงกว่าที่ควรจะเป็น จึงได้ทำการศึกษาวิธีการทำงานและจัดทำแบบสอบถามการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาในการผลิต ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการประกอบการเสนอแนวทางการทำงานโดยใช้การศึกษาการทำงาน ผังก้างปลา และการระดมสมอง เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการผลิต ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการวางแผนการทำงานแล้ววิธีการทำงานยังไม่ดีพอ จึงทำให้งานออกมาไม่ได้ตามที่ต้องการ ทำให้ไม่สามารถส่งงานได้ตามเวลาที่กำหนดและก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ และหลังจากการเสนอวิธีแก้ไข มีการปรับปรุงการทำงาน โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน จัดทำมาตรฐานในการทำงาน และพิจารณาการจัดจ้างภายนอกและภายใน ทำการเปรียบเทียบต้นทุนต่างๆ ผลสรุปหลังจากทำการศึกษาวิธีการทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถลดต้นทุนในการรีดแผ่นป้ายแปะกระเป๋า 7-eleven ลงได้จากเดิมเหลือ 0.30 บาท ทำให้ต้นทุนลดลงจากเดิม 26.8% และในการแพ็คกระเป๋าสามารถทำการแพ็คได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 4,592 ใบ เพิ่มขึ้นจากเดิม 24.7%

 

INCREASING PRODUCTIVITY OF PATCH POCKET FOR 7-ELEVEN

This paper has examined is to find the way to increase the quality of production process for Path pocket 7-eleven by process and how it works. This research is serving as guidelines for the proposed work to increase efficiency in production process plates of a 7-eleven bags properly and the study and survey to identify important factors, in order to optimize the production process. The results of the data analysis showed that the problems that occurred is work planning solution are not very effective. It did not work out as we intended. Which will lead to the product will be not delivered by the specified time and causing various effects and the various proposed solutions. But after the performance has been consider to solving the problems, it improved by changing the way you work by preparation of standards in the workplace. And consider hiring external and internal to compare the costs.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)