การจัดการพลังงานในอาคารสถานีรถไฟฟ้ามกั กะสัน

Authors

  • คมสัน เกตุภูงา บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจดั การงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วทิ ยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • ธีรเดช ชีวนันทชัย บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจดั การงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วทิ ยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Keywords:

การจัดการพลังงาน, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบปรับอากาศ, สถานีรถไฟฟ้า, Energy Management, Lighting System, Air Conditioning System, Electric Train Station

Abstract

ในปัจจุบันความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ ดังนั้นการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ประหยัดและมี ประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจในการช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานอย่างมี นัยสำคัญ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการดำเนินการที่เหมาะสมและเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดภายใต้กระทรวงคมนาคม ผู้ให้บริการเดินรถและซ่อม บำรุงรถไฟฟ้าโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่ง ผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (แอร์พอร์ตลิงค์) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการพลังงานในอาคารสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน ซึ่งในปัจจุบัน มีค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 30 ล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น โดยได้ ดำเนินการจัดการพลังงานในอาคารสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน จากมาตรการลดการใช้พลังงานใน ระบบปรับอากาศและไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน 4 มาตรการ พบว่า ค่าไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม 2557 ลดลง 10.93% 18.51% และ 23.13% ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนเดียวกันในปี 2556 เมื่อนำไปคำนวณผลประหยัด พบว่า ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 388,000 kWh/ปี คิดเป็น 17.52% เป็นเงินทั้งสิ้น 1,269,205.18 บาทต่อปี

 

ENERGY MANAGEMENT IN AIRPORT LINK MAKKASAN STATION

At the present time, World electricity demand is increasing rapidly to grow the economy and improve living standards. Therefore, the energy management for electrical saving and high efficiency is an interesting method to reduce the energy cost significantly in consideration of an appropriate action and continual improvement. SRT Electrified train Co., Ltd. (SRTET) is state enterprise under the Ministry of Transport. SRTET has operated and maintained the Airport Rail Link from Suvarnabhumi Airport, via Makkasan to Phaya Thai station in central Bangkok. SRTET had recognized the importance of energy efficiency and realize the benefits of energy management in Makkasan station since the electricity cost was up to 30 million baht per year and its trend was increased. The implementation of energy management for Makkasan station was 4 measures to reduce energy consumption in air conditioning and lighting system. It was shown that the cost of electricity in August, September and October 2014, were reduced 10.93%, 18.51% and 23.13% respectively compared to the same month in 2013. From the savings calculations, the electricity consumption was decreased by 388,000 kWh/year, 17.52% and 1,269,205.18 baht per year.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)