Announcements

 • ค่าดำเนินการ

  2021-10-04

  -จากประกาศ ก.พ.อ. วันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ที่ได้กำหนดให้ ...“ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งวารสารวิชาการระดับชาติต้องเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน” … นั้น ในการนี้ทางกองบรรณาธิการขอเรียนว่า “วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต” เป็นวารสารที่ได้เผยแพร่ทั้งแบบรูปเล่มสิ่งพิมพ์และแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับชาติมาต่อเนื่องสม่ำเสมอเข้าสู่ปีที่ 13 ปี อีกทั้งยังได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 3 ท่าน ในการพิจารณาบทความนับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้างต้นแล้ว

   

  -กองบรรณาธิการขอแจ้ง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับการนำบทความของท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ ในอัตรา 4,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยกระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงกับเนื้อหาของบทความนั้นๆ ในการพิจารณาบทความจำนวน 3 ท่าน ต่อ หนึ่งบทความ อนึ่ง ค่าใช้จ่ายข้างต้นจะไม่มีการคืนในทุกกรณี

   

  Read more about ค่าดำเนินการ
 • ลิขสิทธิ์

  2019-10-25

  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ห้ามนำข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้ว หากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นเป็นบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือมีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบทความ ผู้เขียนบทความนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

  Read more about ลิขสิทธิ์