วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

Kasem Bundit Engineering Journal (KBEJ) is fully peer reviewed and dedicated to disseminate academic and research as well as the engineering knowledge of independent academics, researchers, and engineers. Moreover, KBEJ is expected to be a connection between Kasem Bundit University and society in order to disseminate engineering knowledge to be the base lead to further development of engineering.

KBEJ is scheduled to publish three issues per year. (January - April, May – August, and September - December)

 

ลิขสิทธิ์

2019-10-25

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ห้ามนำข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้ว หากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นเป็นบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือมีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบทความ ผู้เขียนบทความนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

Vol. 9 No. 3 (2019): September - December 2562

Published: 2020-01-09

ขีดจำกัดการเผื่อปริมาณเหล็กเสริมโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคนิคแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

วรรธนะ ประภาภรณ์; ภูมิใจ บุญรัตน์, ปฏิรพ ตะพานทอง, เกียรติภูมิ แก้วมุงคุณ

62-83

จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้อไก่ด้วยเทคนิคไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

ศรีมา แจ้คำ; กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์

201-217

ผลกระทบของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่อพารามิเตอร์การแตกหักของคานคอนกรีตมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบมีรอยบาก

ยอดชาย สีพันดร; กำธรเกียรติ มุสิเกต, สุธี ปิยะพิพัฒน์, พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา

218-237

การศึกษาระบบการส่งถ่ายความร้อนโดยใช้ไอน้ำเป็นสารทำงานหมุนเวียนในแนวราบ

จิรวัฒน์ สิตรานนท์; อมร จิตรวิโรจน์, พิชัยนาม ประกาย, กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์

238-252

View All Issues

Indexed in tci