วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

Kasem Bundit Engineering Journal (KBEJ) is fully peer reviewed and dedicated to disseminate academic and research as well as the engineering knowledge of independent academics, researchers, and engineers. Moreover, KBEJ is expected to be a connection between Kasem Bundit University and society in order to disseminate engineering knowledge to be the base lead to further development of engineering.

KBEJ is scheduled to publish three issues per year. (January - April, May – August, and September - December)

 

ลิขสิทธิ์

2019-10-25

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ห้ามนำข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้ว หากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นเป็นบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือมีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบทความ ผู้เขียนบทความนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

Vol. 10 No. 2 (2020): May-August 2563

Published: 2020-09-02

SEMI-AUTOMATIC TAPPING MACHINE CONTROL USING MICROCONTROLLER

Pisit Phokharatkul; Supachai Phaiboon, Sanchaiya Phasomkusolsil, Nathum Koetsam-ang, Chom Kimpan

12-26

การจัดตั้งกิจกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการจราจรระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้า

ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์; อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ, ธิดารัตน์ ลือดารา

38-53

WEB-BASED STAKEHOLDER MANAGEMENT SYSTEM

Suban Lertnawapan; Suchai Thanawastien, Prayuth Swadriokul

54-69

PROCESS-BASED STAKEHOLDER MANAGEMENT SYSTEM

Suban Lertnawapan; Suchai Thanawastien, Prayuth Swadriokul

70-86

การจำแนกชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ

มณีนุช นาถาดทอง; นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

112-130

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร

เสขสัน นาคพ่วง; ศักดิ์ชาย รักการ, จีรวัฒน์ ปล้องใหม่

131-147

การปรับปรุงวิธีการทำงานในการบรรจุชิ้นงานขึ้นรูปพลาสติก: กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

จิรวัฒน์ วรวิชัย; ภาคภูมิ ใจชมภู, ธวัชชัย ไชยลังการ, ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง

148-164

ระบบการจัดการบริหารหมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API

ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ; สมชัย ตั้งสถิตยางกูร, สหรัฐน์ องค์สุวรรณ

165-194

View All Issues

Indexed in tci