การหาความบริสุทธิ์และความหนาของแผ่นทองคำเปลวในเล่มบรรจุแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีเอกซ์

Authors

  • ศิริลักษณ์ สาตรา ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ณนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • สมบูรณ์ รัศมี ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ณนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • จเด็จ เย็นใจ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ณนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Keywords:

การเรืองรังสีเอกซ์, ทองคำเปลว, x-ray fluorescence (XRF), Gold leaves

Abstract

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการหาความเข้มข้นของทองคำในแผ่นทองคำเปลว เพื่อหาความบริสุทธิ์และความหนาของแผ่นทองคำเปลวแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีเอกซ์ โดยใช้รังสีเอกซ์ทุติยภูมิที่พลังงาน 10.5 และ 12.6 keV จากตะกั่วส่งผ่านเล่มบรรจุทองคำเปลว จากนั้นนำความเข้มของรังสีเอกซ์ทะลุผ่านมาคำนวณหาค่าอัตราส่วนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีเอกซ์ของแผ่นทองคำเปลวที่พลังงานและ 10.5 และ 12.6 keV เพื่อวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ของแผ่นทองคำเปลวจากกราฟปรับเทียบระหว่างอัตราส่วนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีเอกซ์กับความเข้มข้นของทองคำ และได้ทำการคำนวณหาความหนาของแผ่นทองคำเปลวโดยใช้ผลวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของแผ่นทองคำเปลวที่ได้จากขั้นตอนแรก ได้ทำการวัดตัวอย่างแผ่นทองคำเปลวในเล่มบรรจุจำนวน 2 ชุด พบว่าผลวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของแผ่นทองคำเปลวมีค่าเท่ากับ 79% และ 88% โดยมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดลองเท่ากับ 2.3% และ 1.4% ตามลำดับ และผลคำนวณค่าความหนามีค่าเท่ากับ 0.105 และ 0.133 µm โดยมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดลอง 0.11% และ 0.08% ตามลำดับ

 

DETERMINATION OF PURITY AND THICKNESS OF GOLD LEAVES IN BOOKLET USING NONDESTRUCTIVE X-RAY TRANSMISSION TECHNIQUE

A method to determine the concentration of gold in gold leaves using the nondestructive x-ray transmission technique has been developed in this study. The secondary x-rays of 10.5 and 12.6 keV from lead were transmitted to gold leaves in booklets. The intensities of transmission x-rays used to calculate the ratio of gold leaves absorption coefficient at 10.5 and 12.6 keV. The purity of gold leaves can be analyzed from a calibration curve between the ratio of gold leaves absorption coefficient and the concentration of gold leaves. The thicknesses of gold leaves were afterward calculated by using the analysis of the gold leaves purity. The purity measurements of 2 samples of gold leaves were 79% and 88% with the standard deviations of 2.3% and 1.4% respectively. Besides, the thickness measurements of the 2 samples were 0.105 and 0.133 µm with the standard deviations of 0.11% and 0.08% respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)