พฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตหล่อสำเร็จภายใต้แรงแผ่นดินไหว

Authors

  • ปรีดา ไชยมหาวัน สาขาวชิ าวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  • ชยานนท์ หรรษภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Keywords:

ระบบผนังรับน้ำหนัก, ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ, ต้านทานแผ่นดินไหว, Bearing wall system, Precast concrete wall panel, Seismic resistance design

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ ที่ใช้ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้นภายใต้แรงแผ่นดินไหว ชิ้นทดสอบขนาด 3/4 ของขนาดจริงได้ถูกทำการทดสอบภายใต้แรงกระทำสลับทิศในห้องปฏิบัติการ จุดต่อที่เลือกมาศึกษาเป็นแบบใช้รอยเชื่อมระหว่างเหล็กเดือยกับแผ่นเหล็กที่ฝังในผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ และจุดต่อดังกล่าว สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวในระดับต่ำถึงปานกลางได้ ซึ่งหากนำไปประยุกต์ใช้ในเขตที่มีความเข้มงวดในการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว จะต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดของจุดต่อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

 

BEHAVIOR OF PRECAST CONCRETE WALL PANEL UNDER SEISMIC LOAD

This research studies the seismic behavior of precast concrete wall panel applicable for 2-story house. The specimen was 3/4 scaled and tested under reversed cyclic loadings in laboratory. The specific connection in this study was the welded connection between dowel bar and insert plate embedded in precast wall. The tested results reveal that the precast concrete wall can resist low to moderate seismic force. For safety use, the precast wall with connection such that needs modifications before using in high seismic region.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)