Aims and Scope

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา  ผลงานวิชาการ  ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของอาจารย์  นักวิชาการอิสระและวิศวกรทั่วไป  และเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับสังคมภายนอกในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้เป็นฐานความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิศวกรรมต่อไป  โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ  3  ฉบับ  ออกเป็นราย 4 เดือน  (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม) 

 วัตถุประสงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ได้ดำเนินการจัดทำวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

         - เป็นเอกสารเผยแพร่งานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

         - เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา  และผลงานวิชาการของคณาจารย์ทั้งในและนอกสถาบัน  ตลอดจนนักวิชาการอิสระและวิศวกรทั่วไป

         - ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  ยังผลให้มีการต่อยอดงานวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวิชาการและวิชาชีพ  อันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม