Guidelines for Authors

ลักษณะบทความที่ตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตมีรายละเอียดดังนี้

 -เป็นบทความวิจัย  บทความทางวิชาการ  ในลักษณะที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษเป็น B5 (JIS) หรือขนาด 18.2 x 25.7 ซม. ยกเว้นบทความปริทัศน์ (Review Article)  บทความรับเชิญ (Invited Article)  หรือบทความอื่นๆ (Other Article) มีความยาวไม่เกิน 12 ขนาดกระดาษเป็น B5 (JIS) หรือขนาด 18.2 x 25.7 ซม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ

-เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อนทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ

-เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

-เป็นบทความที่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศแต่มีการนำมาปรับปรุง  แก้ไข  เพิ่มเติมเนื้อหาขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ให้ผู้เขียนส่งบทความที่ได้ตีพิมพ์มาก่อนประกอบด้วย)

-เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  เนื้อหาในบทความไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม

- ผู้เขียนได้ปรับปรุง แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Reviewer)  หรือกองบรรณาธิการแล้ว

-รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ใช้แบบ Vancouver Reference Style

-บทความในลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นจะได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นกรณีเฉพาะ

อัตราค่าใช้จ่าย

         วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับการนำบทความของท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ ในอัตรา 4,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยจะต้องชำระก่อนกระบวนการพิจารณาบทความ และค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่ใช่การรับประกันว่าบทความฯ จะได้รับการพิจารณาและตีพิมพ์ และจะไม่สามารถคืนเงินในทุกกรณี