Publication Ethics

จริยธรรมการเผยแพร่ของกองบรรณาธิการ

 -กองบรรณาธิการวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าระบบการพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดกรองบทความให้เป็นไปตามรูปแบบ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตรงกับบทความที่ส่งเข้ากระบวนการพิจารณา พิจารณาแล้วเนี้อหา รูปแบบ ไม่ตรงตามที่กำหนดแจ้งกลับให้ผู้เขียนรับทราบ ในส่วนที่เป็นไปตามเงื่อนไขตรงตามที่กำหนดส่งเข้ากระบวนการ  พิจารณา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิฯ จากภายนอก จำนวน 3 ท่านต่อบทความ ซึ่งผลการพิจารณาต้อง “ผ่านและอนุมัติให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้” เป็นเอกฉันท์

จริยธรรมการเผยแพร่ของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

-ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงกับเนื้อหาของบทความนั้นๆ โดยในการพิจารณาจะต้องให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผู้เขียนบทความสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุง แก้ไข หรือต่อยอดงานวิจัยได้ในอนาคต

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการฯ ได้กำหนดประเภทการประเมินบทความเป็นแบบ Double-blind  คือ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินบทความ ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง  และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินบทความ โดยมีระยะเวลาในการประเมินบทความกำหนดให้แต่ละท่านพิจารณาประมาณ 1 เดือน

จริยธรรมการเผยแพร่ของผู้เขียน

-ผู้เขียนบทความจะต้องมีความตั้งใจในการเขียนและเรียบเรียงบทความอย่างดีที่สุด ทั้งในส่วนของเนื้อหาทุกส่วน ตลอดจนการอ้างอิงต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมบทความต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 1 ชุด และผู้เขียนบทความกรอกข้อมูลใบนำส่งบทความ พร้อมสแกนใบนำส่งบทความและแนบไฟล์ต้นฉบับบทความส่งมาที่

E-mail : [email protected]

และสมัครสมาชิกส่ง Online ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/kbej/user/register  

ทั้งนี้ บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนและหากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นเป็นบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือมีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบทความ  ผู้เขียน/คณะผู้เขียนบทความนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ถือว่าเป็นการกระทำผิดด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ