เผยแพร่แล้ว: 10/14/2020

การวิเคราะห์การขึ้นรูปลึกสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น เอสพีซีอี

ชัชวาล มงคล, จักรพันธ์ ปิ่นทอง, ศรินยา ประทีปชนะชัย, ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ, ประกาย เนื่องจำนงค์

1-11

การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวสำหรับการลดฟลูออไรด์ในน้ำ

นิรวิทย์ สุทธิ, อัญธิกา ประนัดทา, สุรพล ผดุงทน, ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล

13-24

การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก

กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม คำผา, พรชัย วีระนันทาเวทย์, ปิยนุช วรบุตร

113-124

การออกแบบและพัฒนาเครื่องฟักไข่นกกระทาด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

อชินี พลสวัสดิ์, ศุภาวีร์ มากดี, ธิติพร ชาญศิริวัฒน์

125-138