การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไหลโดยใช้กังหันชนิดแกนตั้งในชุมชนตะเคียนเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

จักราวุฒิ เตโช
ถิรายุ ปิ่นทอง

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างและทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไหล บริเวณตำบลตะเคียนเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ใบกังหันแกนตั้งรัศมีขนาด 20 30 และ 40 เซนติเมตร ผลการทดสอบ พบว่า การผลิตไฟฟ้าด้วยใบกังหันแกนตั้งรัศมีขนาด 20 เซนติเมตร ความเร็วรอบของใบกังหันเฉลี่ย 50.70 รอบต่อนาที และกำลังน้ำขาเข้า 47.54 วัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 27.77 วัตต์ คิดเป็นประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยที่ร้อยละ 59 การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ใบกังหันแกนตั้งรัศมีขนาด 30 เซนติเมตร ความเร็วรอบของใบกังหันเฉลี่ย 41.59 รอบต่อนาที และกำลังน้ำขาเข้า 89.17 วัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 25.52 วัตต์ คิดเป็นประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยที่ร้อยละ 29 การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ใบกังหันแกนตั้งรัศมีขนาด 40 เซนติเมตร ความเร็วรอบของใบกังหันเฉลี่ย 37.55 รอบต่อนาที และกำลังน้ำขาเข้า 140.56 วัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 23.07 วัตต์ คิดเป็นประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยที่ร้อยละ 16

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
เตโช จ. . . และ ปิ่นทอง ถ. . ., “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำไหลโดยใช้กังหันชนิดแกนตั้งในชุมชนตะเคียนเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 99–112, ต.ค. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

Energy Policy and Planning Office. (2017). Thailand Energy Situation. Retrieved July 26, 2018, from http://www.eppo.go.th/index.php/th. (.pdf file in Thai)

Sanio, E., Homjumpa, C. and Rochanasuwandej, S. (2011). Pico-hydropower generator: The area survey and system design at the Suk-Keow Keowdang Foundation, Journal of Yala Rajabhat University, vol. 6(2), pp. 75-84. (in Thai)

Pengpat, R. 2011. Kergemee, S., Saowanit D., Kaewkamthong P. and Banyenngam, P. (2011). The Potential of Hydro-Energy at Huay Nam-Ko Stream, Complete Research Report, National Research Council of Thailand: NRCT. (inThai)

Paengteerasukkamai, P. (2013). Design and Construction of Floating House to Produce Current by Waterwheel, Complete Research Report, Faculty of Engineering. Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. (in Thai)

Sanguansermsri, M., Rukwichern, W., Kraitong, Ketjoy, N., Laodee, P. and Prasit, B. (2008). Development of Pico Hydro Power System for Thailand (DPHP), Complete Research Report, Lower North Research Network, Office of the Higher Education Commission: OHEC. (in Thai)

Pinthong, T. (2014). The Efficiency and Development of Electrical Energy from Water Flow Energy at Kohhong Community Nakhonsawan Province, Burapha Science Journal, ISSN 0858-7612, Special Volume 2014, pp. 328-340. (in Thai)

Royal Irrigation Department. (2016). Information and Communication Technology Center. Retrieved Dec 21, 2016, from http://www.rid.go.th/2009/ (inThai)