การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันการเปรียบเทียบราคาขายมันสำปะหลังต่อผู้รับซื้อในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Main Article Content

วีรวัตร คำภู
ชาญชัย นามพล

บทคัดย่อ

     การวิจัยการพัฒนาแอ็ปพลิเคชันการเปรียบเทียบราคาขายมันสำปะหลังต่อผู้รับซื้อในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอ็ปพลิเคชันการเปรียบเทียบราคาขายมันสำปะหลังต่อผู้รับซื้อในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอ็ปพลิเคชันการเปรียบเทียบราคาขายมันสำปะหลังต่อผู้รับซื้อในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ การประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชัน ซึ่งแบ่งแบบประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านความสามารถการทำงานของแอ็ปพลิเคชัน ด้านการออกแบบของแอ็ปพลิเคชัน ด้านความปลอดภัยของแอ็ปพลิเคชัน จากผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีทุกด้าน(gif.latex?\bar{x} = 4.16) และการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอ็ปพลิเคชัน ซึ่งมีแบบประเมินทั้งหมด 15 ข้อ จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีทุกข้อ (gif.latex?\bar{x} = 4.23) ได้แก่ มีรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้นำเสนอเหมาะสม มีการจัดวางตัวอักษรในแอ็ปพลิเคชันและตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา การจัดย่อหน้าของเนื้อหาในแต่ละหน้าการวางเนื้อหามีความเหมาะสมกับการใช้งานแอ็ปพลิเคชัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
คำภู ว. . . และ นามพล ช. . ., “การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันการเปรียบเทียบราคาขายมันสำปะหลังต่อผู้รับซื้อในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 37–48, ต.ค. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

Ubon Ratchathani Provincial Agricultural Office [Internet]. Management plan for the production of important agricultural products in Ubon Ratchathani province Under the agricultural economic management program for important agricultural products (Zoning); 2016 [cited 2018 January 4]. Available from: http://www.ubonratchathani.doae.go.th/data/zoning/

Ubon%20Zoning%202016.pdf. (in Thai)

Thongdee S. [Internet]. Know to Android; 2018 [cited 2018 January 10] . Available from:

http://www.sourcecode.in.th/articles.php?id=71. (in Thai)

Soin C. Basic Android App Development Complete: Nonthaburi: IDC Premier; 2012. (in Thai)

Developers Platform Technology [Internet]. Android Architectur; 2018 [cited 2018 January 10]. Available from : https://developer.android.com/guide/platform/?hl=th.

Phachachipirisil S. Useges Trend of Mobile Application. Journal of Bangkok University Administration. 2011; 31(4): 110-5. (in Thai)

Longpradit P, Noimahawai S. Personalised Location Awareness Application for Phetchaburi Tourism with Google Map API on Mobile with Android Operating System; Journal of Information Technology Management and Innovation Maha Sarakham University. 2016; 3(1):71-9. (in Thai)

Sutheebanjard P, Kumtapol Y, Siharad D, Tritose S. Android Application for Routing Tourism Attractions in the Phetchabun Provinceapanese Naresuan; National Research Conference No. 12, Research and Innovation and National Development; 2016 July 21-22; Naresuan University, Phitsanulok. 2016. (in Thai)

Moungsiri N, Phurim C. Restaurant Search Phase Android Device With GPS System. The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management; 30-31 March 2016; Rajabhat Maha Sarakham University. Maha Sarakham. 2016. (in Thai)