การผลิตหมึกพิมพ์ออฟเซตสีโพรเซสฐานน้ำมันพืชใช้แล้ว

Main Article Content

วัฒน์ พลอยศรี
ไกรพ เจริญโสภา

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตหมึกพิมพ์ออฟเซตฐานน้ำมันพืชใช้แล้วและเพื่อทดสอบคุณสมบัติของหมึกพิมพ์ออฟเซตฐานน้ำมันพืชใช้แล้ว ผลของงานวิจัยมีเป้าหมายเพื่อให้เห็นความสำคัญของการใช้น้ำมันพืชใช้แล้วมาแทนที่น้ำมันปิโตรเลียมที่มีอยู่ในหมึกพิมพ์ออฟเซตเดิมบางส่วน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า การผลิตหมึกพิมพ์ออฟเซตสีโพรเซส จำนวน 4 สี คือ สีน้ำเงินเขียว สีม่วงแดง สีเหลือง และสีดำ เป็นการนำน้ำมันพืชใช้แล้วจากน้ำมันปาล์มไปผสมกับเรซินเพื่อผลิตเป็นวาร์นิช โดยใช้น้ำมันปาล์มที่ใช้แล้ว 65% ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำวาร์นิช หลังจากนั้นนำวาร์นิชไปผสมกับวัตถุดิบอื่นในการผลิตหมึกพิมพ์ออฟเซตฐานน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วทุกสี เมื่อนำไปทดสอบพบว่า มีค่าความแตกต่างสี และมีคุณสมบัติของหมึกพิมพ์ทางกายภาพ ของหมึกพิมพ์ฐานน้ำมันปาล์ม ที่ใช้แล้ว ทั้ง 4 สี มีค่าใกล้เคียงกับหมึกพิมพ์เชิงพาณิชย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
พลอยศรี ว. และ เจริญโสภา ไ., “การผลิตหมึกพิมพ์ออฟเซตสีโพรเซสฐานน้ำมันพืชใช้แล้ว”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 89–98, ต.ค. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

Riablershirun, S. Printing material unit 1–7. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat open university; 2009. (in Thai)

Kipphan, H. Handbook of print media. Berlin: Heidelberg; 2001.

Komasatith, J. and Netpradit, S. Printing science and technology. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat open university; 2009. (in Thai)

Dhanawatseri P. How are the ozone depleting substances and global warming related? [Internet]. n.d. [cited 2019 May 9] available from: http://www.diw.go.th/km/other/pdf/atmosphere.pdf

(in Thai)

Sarigaputi C. VOCs [Internet]. n.d. [cited 2019 May 9] available from: http://www.nsm.or.th/ other-service/669-online-science/knowless-inventory/sci-vocabulary/sci-vocabulary-science-museum/3771-vocs.html

Muslimthaipost. Remind! old vegetable oil used vegetable oil and then reuse the cause of cancer–pressure [Internet]. n.d. [cited 2019 January 18] available from: http://healthfood. muslimthaipost.com/article/18956 (in Thai)

Chulakhla P. Open the sufficiency community kingdom, the way to survive the crisis of resources [Internet]. 2009 [cited 2014 May 9] available from: https://www.posttoday.com/social/general

/3106 (in Thai)

Charoensopa, K. and Ploysri, W. Production of varnish with coconut oil-based for environment. The Journal of Industrial Technology: Suan Sunandha Rajabhat University. 2018; 6(1): 16-25. (in Thai)