การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก

Main Article Content

กิตติมา จึงสุวดี
ประนอม คำผา
พรชัย วีระนันทาเวทย์
ปิยนุช วรบุตร

บทคัดย่อ

     งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันสำหรับการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 2. ประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก และ 3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอ็ปพลิเคชัน การคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 5 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และ 2. ผู้ใช้งานประกอบด้วย บุคลากรโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 2. แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย  เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก และ 3. แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้แอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลที่ได้จากการวิจัยมีดังนี้ 1. แอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต้อกระจกแก่ประชาชนทั่วไป และการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 2. ประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกอยู่ในระดับดี และ 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกอยู่ในระดับดี

Article Details

How to Cite
[1]
จึงสุวดี ก. . ., คำผา ป. . ., วีระนันทาเวทย์ พ. . ., และ วรบุตร ป. . ., “การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 113–124, ต.ค. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

Jongkasikit, Nicha N. A decision support system for analyzing the risk of two chronic diseases: diabetes mellitus and hypertension. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal. 2016; 9(2): 11-9. (in Thai)

Suriyawong T, Boonmatham P, Boonmatham S, Kornjorhor W. The general medical diagnosis expert system by decision tree technique on the smartphone application. Journal of Information Technology Management and Innovation. 2017; 4(2): 84-93. (in Thai)

Disease Prevention Control Chiangmai. Geographic Information System for Disease Control Surveillance [Internet]. 2018 [cited 2018 December 10] available from: http://1.10.141.27: 8010/dpc10 (in Thai)

Vision 2020 Thailand. Appoint Cataract Surgery Report. [Internet]. 2018 [cited 2018 October 13]. Available from : http://vision2020thailand.org/report.php (in Thai)

Eiamsiriwong O. System analysis and design. Bangkok: Se-Education; 2012. (in Thai)

Srisaan B. Introduction to research. Bangkok: Suveeriyasarn; 2015. (in Thai)

Isaranontakul D, Isaranontakul P. Development of hand, foot and mouse disease risk Assessment information system in the 3rd health service area, nakhon sawan. Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University Journal. 2017; 9(10): 45-54. (in Thai)