การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวสำหรับการลดฟลูออไรด์ในน้ำ

Main Article Content

นิรวิทย์ สุทธิ
อัญธิกา ประนัดทา
สุรพล ผดุงทน
ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลสูงในหลายพื้นที่และจะเป็นอันตรายหากนำน้ำดังกล่าวมาอุปโภคบริโภค ปัจจุบันมีการศึกษาวัสดุสำหรับการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำจากวัสดุหลายชนิด ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการลดปริมาณฟลูออไรด์ในสารละลายน้ำสังเคราะห์จากวัสดุแคลเซียมฟอสเฟสชนิดไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัว เริ่มจากทำการศึกษาการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวด้วยวิธีการทางความร้อนโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกระดูกวัวที่ความร้อนช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ได้จากกระดูกวัวถูกนำไปศึกษาการวิเคราะห์ค่า pH ที่มีประจุที่ผิวเป็นศูนย์ (Point of zero charge, pHpzc) เพื่อประเมินสภาวะการดูดซับของไฮดรอกซีอะพาไทต์ และศึกษาผลกระทบของค่า pH ต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการดูดซับฟลูออไรด์ในน้ำด้วยวิธีการแบทซ์ (Batch experiment) กระดูกวัวที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกไปเป็นไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีความเป็นผลึกสูงโดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 1 ไมโครเมตร ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวมีค่า pH ที่ประจุที่ผิวเป็นศูนย์ (pHpzc) ที่ pH 10.5 ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวมีความสามารถและประสิทธิภาพในการลดปริมาณฟลูออไรด์สูงสุด 1.3 มิลลิกรัม F-/กรัม และ 65% ที่ pH 6 ตามลำดับ โดยใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ในการทดสอบปริมาณ 0.5 กรัม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สุทธิ น. . ., ประนัดทา อ. . ., ผดุงทน ส. . ., และ เหล่านภากุล ธ., “การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวสำหรับการลดฟลูออไรด์ในน้ำ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 13–24, ต.ค. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

Atikomrungskrit S, Arunsong S. Fluoride in groundwater sources in Thailand. Conferences Department's progress and vision of the development of mineral resources medication; 1995 January 11-13; Department of Mineral Resources meeting room. p. 645-57 (in Thai)

WHO, Chemical fact sheets: fluoride, Guidelines for drinking water quality: incorporation first addendum, third ed. Recommendation. 2006; 1: 375-7.

Hileman B. Fluoride Concerns Surfaces Once Again [internet]. 2003 [cited 2019 April 21] available from: http://fluoridealert.org/articles/nrc01/

Nithat J. Defluoridation by adsorption Process [thesis]: Thammasat University; 2008. (in Thai)

Tahaikt M, Achary I, MekouchiSahli MA, Amor Z, Taky M, Alami A, Boughrib A, Hafsi M, Elmidaoui A. Defluoridation of Moroccan ground water by electrodialysis: continuous operation. desalination. 2004; 167: 357-8.

Cohen D, Connrad HM. 65,000 GPF fluoride removal membrane system in Lakeland, California, USA. desalination. 1998; 117: 19-35.

Fawell J, Bailey K, Chilton J, Dahi E, Fewtrell L, Magara Y. Fluoride in drinking-water. London: IWA Publishing; 2006.

Ghorai S, Pant kk. Investigation on the column performance of fluoride adsorption by activated alumina in fixed-bed. Chem Eng J. 2004; 98: 165-73.

Arega R, Soni S, Sharma CS. Flouride adsorption from aqueous solution using activated carbon obtained from KOH¯ treated jamun (Syzygium cumini) seed. J Environ Eng. 2017; 5: 5608-16.

Jimenez-Reys M, Solache-Rios M. Sorption behavior of fluoride ions from aqueous solution by hydroxyapatite. J Hazard Master. 2010; 180: 297-302.

Liang W, Zhan L, Piao L, Russel C. Fluoride removal performance of glass derived hydroxyapatite. Mater. Res. Bull. 2011; 46: 205-9.

Rojas-Mayorga CK, Silvestre-Albero J, Aguayo-Villarreal IA, Mendoza-Castillo DI, Bonilla-Petriciolet A. A new synthesis route for bone chars using CO2 atmosphere and their application as fluoride adsorbents. Microp. Mesopor. Mat. 2015; 209: 38–44.

Asgari G, Dayari A, Ghasemi M, Seid-mohammadi A, Gupta VK, Agarwal S. Efficient fluoride removal by preparation, characterization of pyrolysis bone: Mixed level design experiment and Taguchi L8 orthogonal array optimization. J Mol Liq. 2019; 275: 251–64.

Mobasherpour I, Soulati Heshajin M, Kazemzadeh A, Zakeri M. Synthesis of nanocrystalline hydroxyapatite by using precipitation method. J Alloy Compd. 2007; 430: 330-3.

Shih WJ, Wang MC, Hon MH. Morphology and crystallinity of the nanosized hydroxyapatite synthesized by hydrolysis using cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) as a surfactant. J. Cryst. Growth. 2005; 275: e2339-44.

Ozawa M, Suzuki S. Microstructural development of natural Hydroxyapatite originated from fish-bone waste through heat treatment. J Am Ceram Soc. 2002; 85: 1315-7.

Huang YC, Hsiao PC, Chai HJ. Hydroxyapatite extracted from fish scale: Effects on MG63 ostedoblast-like cells. Ceram Int. 2011; 37: 1825-31.

Sobczak A, Kida A, Kowalski Z, Wzorek Z. Evaluation of the biomedical properties of hydroxyapatite obtained from bone waste. Po. J. Chem. 2009; 11: 37-43.

Patel S, Han J, Qiu W, Gao W. Synthesis and characterization of mesoporous bone char obtained by pyrolysis of animal bone, for environmental application. J Environ Chem Eng. 2015; 3: 2368-77.

Mondal S, Mondal B, Dey A, Mukhopadhyay SS. Studies on processing and characterization of Hydroxyapatite biomaterials from different bio wastes. Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering. 2012; 11: 55-67.

Gao S, Cui J, Wei Z. Study on the fluoride adsorption of various apatite materials in aqueous solution. J. Fluorine Chem. 2009; 130: 1035–41.