การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสายการผลิตท่อนำสารทำความเย็นสำหรับรถยนต์ กรณีศึกษา ท่อนำสารทำความเย็นหมายเลข CNN1170 – 004000

Main Article Content

ศุภกร เจริญประสิทธิ์
ศุภกิจ เกตุพุ่ม

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสายการผลิตท่อนำสารทำความเย็นสำหรับรถยนต์โดยโรงงานกรณีศึกษาได้พบปัญหาในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถผลิตให้ทันกับความต้องการของลูกค้า โดยกระบวนการที่ทำให้เกิดปัญหาในการผลิต คือ กระบวนการดัดท่อและกระบวนการเจาะท่อเพื่อใส่วาล์วประจุที่ไม่สามารถผลิตชิ้นงานออกมาให้ทันกับความต้องการของกระบวนการเชื่อม ทำให้สายการผลิตทั้งหมดหยุดชะงัก ผู้วิจัยจึงศึกษาวิธีการทำงานปัจจุบันของ 2 กระบวนการ และทำการวิเคราะห์กระบวนการ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง โดยใช้แผนผังก้างปลาช่วยวิเคราะห์ปัญหาและใช้หลักการตั้งคำถาม 5W1H ช่วยวิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อหาขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับปรุงได้ จากนั้นจึงทำการปรับปรุงวิธีการทำงานให้เป็นมาตรฐานและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักอีซีอาร์เอส แผนภูมิการไหลของกระบวนการและแผนภูมิคน – เครื่องจักร ผลการปรับปรุง พบว่า สามารถลดเวลามาตรฐานในการผลิตลงได้ร้อยละ 13.34 สามารถลดระยะในการเดินของพนักงานโดยรวมลงได้ร้อยละ 32.07 และสามารถเพิ่มผลผลิตโดยรวมได้ร้อยละ 12.14

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
เจริญประสิทธิ์ ศ. . . และ เกตุพุ่ม ศ. . ., “การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสายการผลิตท่อนำสารทำความเย็นสำหรับรถยนต์ กรณีศึกษา ท่อนำสารทำความเย็นหมายเลข CNN1170 – 004000”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 61–74, ต.ค. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

Office of Industrial Economics. Industrial Economic Status for 2017 and Outlook for 2018. [Internet] 2017. [cited 2018 October 11] available from: www.oie.go.th (in Thai)

Singhtaun C. Process analysis [Internet] 2008. [cited 2018 October 10] available from: https:// pirun.ku.ac.th/~fengcsr/courses/2008_01/206341/ch8.pdf (in Thai)

Aowimol T. Productivity improvement for stainless water tank production line [thesis]. Bangkok; King Mongkut’s University of Technology North Bangkok; 2017. (in Thai)

Thongyod C. and Muttarapat S. Increased productivity automotive components by reducing waste in laser cutting process case study: crawler excavator Kobelco SK200 [thesis]. Bangkok; King Mongkut’s University of Technology North Bangkok; 2015. (in Thai)

Kaewmanee S. The reduction of defect in wooden pallet process a case study of EK-UDORN Trading Co., Ltd. [thesis]. Bangkok; King Mongkut’s University of Technology North Bangkok; 2009. (in Thai)

Kanjanapanyakom R. Industrial work study. Bangkok: Top Publishing Co. Ltd.; 2009. (in Thai)