เผยแพร่แล้ว: 2019-09-12

การศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ จากการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสำนักงาน

รัชนี จูมจี, คมสันต์ ธงชัย, ญาณิฐา แพงประโคน, จารุพร ดวงศรี, ปรีชา ทองมูล, จุฬาพร คำรัตน์

25-35

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดก๊าซร้อนชนิดทรงกรวยสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า

อุทัย ผ่องรัศมี, เสนีย์ ศิริไชย, ขวัญชัย หนาแน่น, วิเชียร เข็มเงิน

121-134