การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ากาบบัวเมืองอุบลราชธานี

Main Article Content

ยุทธศักดิ์ สัณฑมาศ

บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ากาบบัวเมืองอุบลราชธานี ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาครั้งนี้ทำให้ได้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ากาบบัวเมืองอุบลราชธานี จำนวน 5 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 ที่ระลึกกรอบรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แบบที่ 2 หมวกที่ระลึก แบบที่ 3 เนคไทของที่ระลึก แบบที่ 4 กระเป๋าที่ระลึกแบบที่ 5 เสื้อผ้าพื้นเมืองผ้ากาบบัวที่ระลึก แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ากาบบัวเมืองอุบลราชธานี ที่ได้ออกแบบทั้ง 5 รูปแบบอยู่ในระดับดี โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ แบบที่ 5 เสื้อผ้าพื้นเมืองผ้ากาบบัวที่ระลึก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.37 รองลงมา คือ แบบที่ 4 กระเป๋าที่ระลึก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.36 รองลงมา คือ แบบที่ 1 ที่ระลึกกรอบรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.23 รองลงมา คือ แบบที่ 3 เนคไทของที่ระลึก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.19 และรองลงมาสุดท้าย คือ แบบที่ 2 หมวกที่ระลึก ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.10 สรุปได้ว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ค้าขาย นักศึกษา เห็นว่าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ากาบบัวเมืองอุบลราชธานี ที่ได้ออกแบบขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สัณฑมาศ ย., “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ากาบบัวเมืองอุบลราชธานี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 13–24, ก.ย. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

N Ubon S. The Textiles with the Way of Life of Tai-Lao Ethnic group Ubonratchathani Region. Bangkok: Office of the National Culture Commission The Financial Year, 1993. (in Thai)

Ubon Ratchathani Rajabhat University. The 100th Anniversary of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Ubon Ratchathani: Yongsawatintergroup; 2016. (in Thai)

Poonlaptawee K. Statistics for Research Purpose. Bangkok: Physics Center; 1987. (in Thai)

Boonvong N. Principles of Design. 2nd ed. Bangkok: Chulalongkorn University; 1999. (in Thai)

Yodbangtoey M. Product Design. 2nd ed. Bangkok: OS Printing; 1995. (in Thai)

Suksod T. Industrial Product Design. Bangkok: Odeon Store; 2001. (in Thai)

Kosiphriniramol J and Chaysnith D. Marketing Export Process. Bangkok: MIS Creation; 1985. (in Thai)