การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดก๊าซร้อนชนิดทรงกรวยสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า

Main Article Content

อุทัย ผ่องรัศมี
เสนีย์ ศิริไชย
ขวัญชัย หนาแน่น
วิเชียร เข็มเงิน

บทคัดย่อ

    งานวิจัยนี้ เป็นการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดก๊าซร้อนชนิดทรงกรวย สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 8 ตู้ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดก๊าซร้อนสำหรับการเชื่อมไฟฟ้า 2) เพื่อวิเคราะห์ก๊าซร้อนที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมไฟฟ้า และ 3) เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดูดก๊าซร้อนทิ้ง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ดูดก๊าซร้อนรูปทรงกรวยทำมุม 45 องศา มีพื้นที่หัวดูด 144 ตารางเซนติเมตรต่อตู้ โดยทุกตู้ควบคุมการดูดควันที่เกิดจาการเชื่อมไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ ส่วนการควบคุมมลพิษ สามารถควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ภายในอุปกรณ์ดูดก๊าซร้อนวัดได้ 199.93 พีพีเอ็ม ออกสู่บรรยากาศภายนอกไม่เกิน 194.67 พีพีเอ็ม และอุปกรณ์ดูดก๊าซร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 97.42 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่ามลพิษของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์กับการปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกไม่เกิน 9.00 พีพีเอ็ม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ผ่องรัศมี อ., ศิริไชย เ., หนาแน่น ข., และ เข็มเงิน ว., “การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ดูดก๊าซร้อนชนิดทรงกรวยสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 121–134, ก.ย. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Standards Indoor Air Quality in Office Building. Manual Standard Operating Procedure of Environment Health: Department of Health, Ministry Public Health. (in Thai)
[2] Thira Phumphruek. Development Ventilation System High Efficiency for Nature Office. [Master thesis]. Bangkok : King Mongkut's University of Technology Thonburi; 2001. (in Thai)
[3] Rungthip Kulpangwattana. Creating and Educating Effectiveness of Local Exhaust Ventilation for Electric Welding. [Master thesis]. Bangkok : Mahidol University; 1996. (in Thai)
[4] Robert L. Daugherty, Joseph B. Franzini and E. John Finnemore. FLUID MECHANICS with Engineering Application, McGraw-Hill.Book.co, Singpore; 1989