การออกแบบเครื่องบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิวเมติกส์

Main Article Content

อรุณ สุขแก้ว
วิมล บุญรอด

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิวเมติกส์ เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อปัจจัยในการผลิต เป็นการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ เพื่อพัฒนากระบวนการบรรจุหนังปลากะพงปรุงรส ของกลุ่มเกาะยอ ที.เอ็ม.พี.โปรดักส์  จากการศึกษาและออกแบบการบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสด้วยระบบนิวเมติกส์ ซึ่งส่วนประกอบของเครื่องมีอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนลำเลียงหนังปลากะพงปรุงรส ส่วนชั่งน้ำหนัก และส่วนบรรจุหนังปลากะพงปรุงรส ได้ทดลองเพื่อหาความเหมาะสมสำหรับการบรรจุหนังปลากะพงปรุงรส โดยการปรับมุมเอียงของถาดลำเลียงหนังปลากะพงปรุงรส ศึกษาการควบคุมปริมาณน้ำหนักในการบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสลงในถุงบรรจุภัณฑ์ จำนวน 30 ถุงต่อครั้ง พบว่า การลำเลียงหนังปลากะพงไปยังส่วนชั่งน้ำหนักโดยใช้ถาดลำเลียงสั่นสะเทือนเป็นมุม 185 องศา จะใช้เวลาเฉลี่ย 5.8 วินาทีต่อถุง และในการบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสได้น้ำหนักเฉลี่ย 15.12 กรัมต่อถุง เวลาเฉลี่ย 5.9 วินาที ต่อถุง ทั้งนี้ ในขั้นตอนการบรรจุควรเปิดปากถุงให้ได้รูปทรงที่ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ และหนังปลากะพงปรุงรสที่ใช้ในการบรรจุควรมีขนาดที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สุขแก้ว อ. และ บุญรอด ว., “การออกแบบเครื่องบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิวเมติกส์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 49–60, ก.ย. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Rujiphun N, Tongkam R, Kwanwong S, Promkaew A. Knowledge Fired Seabass [Internet]. 2015 [cited 2016 June 23]. Available from: https://souvenirbuu.wordpress.com (in-Thai)
[2] Sukkaew A, Yoosuk T, Suklim T, Chaiwijit T. A Design of Mechanism for Opening the Contained Bags for Fired Seabass Skin Using Pneumatic Systems. In Suansawan J, Kwanwaja S, editors. The Proceedings of 55th Kasetsart University Annual Conference; 2017 January 31 – February 3; Kasetsart University. Bangkok: Kasetsart University; 2017. 265-274. (in Thai)
[3] Wantang T. Design and Fabrication of the Machine for Packing Soil Bags in Pre-Transplanting Para Rubber. 2014; 20(2): 8-14. (in-Thai)
[4] Suwan R, Sae-Sio B, vorarat S. The design and development of filling Machine to improve productivity: A Case study of Corn Milk Factory. In Sriseubsai W, editors. IE Network Conference 2014; 2014 October 30-31: Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport. Samutprakarn: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang; 2014. (in-Thai)
[5] Antonio C, Machine for extracting juice from citrus fruit, particularly oranges. U.S. Patent No. 5, 097, 757. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office; 1992.
[6] Olivia V. López, Luciana A. Castillo, Alejandra M. García, Marcelo A. Villar, Silvia E, Barbosa. Food packaging bags based on thermoplastic corn starch reinforced with talc nanoparticles. Food Hydrocolloids. 2015; 43: 18-24.
[7] Wang F.-J, Zhu J.-X, Beeckmans J.M. Pressure gradient and particle adhesion in the pneumatic transport of cohesive fine powders. International Journal of Multiphase Flow 2000; 26: 245-265.
[8] Silpcharu T. Research and analysis of statistical data with SPSS. 9. Bangkok: Business R and D; 2008. (in-Thai)