การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และควบคุมการเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแม่นยำ

Main Article Content

นิฏฐิตา เชิดชู
วีระศักดิ์ ชื่นตา

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้นำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งด้วยการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแม่นยำ โดยระบบที่นำเสนอสามารถทำการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำ 3 ตัวแปร ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) pH และอุณหภูมิของน้ำในบ่อเลี้ยงได้แบบเวลาจริง ค่าคุณภาพน้ำที่วัดได้จะถูกส่งไปประมวลผลเพื่อทำการตัดสินใจในการควบคุมการทำงานของเครื่องให้อาหารและเครื่องตีน้ำได้แบบอัตโนมัติ ระบบสามารถเก็บข้อมูลค่าคุณภาพน้ำบนลงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผลสถานะของบ่อเลี้ยงและการทำงานของเครื่องให้อาหาร และเครื่องตีน้ำ ระบบสามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์วิกฤติให้กับผู้ดูแลฟาร์มผ่านทางไลน์แอพพลิเคชั่น ระบบที่นำเสนอยังถูกออกแบบให้มีโมดูลควบคุมความเร็วของเครื่องตีน้ำแบบประหยัดพลังงาน ที่สามารถปรับความเร็วของเครื่องตีน้ำได้ถึง 5 ระดับ จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการทดสอบระบบในฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่มีการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามผสมกันจำนวน 1 รอบการเลี้ยง พบว่า ระบบที่นำเสนอสามารถลดการใช้ไฟฟ้าในการตีน้ำที่ไม่มีความจำเป็น ลดความเสี่ยงของการสูญเสีย อันเนื่องมาจากการไม่สามารถรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมได้ตลอดเวลาและสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของการตีน้ำลงได้อย่างน้อย 38%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
เชิดชู น. และ ชื่นตา ว., “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และควบคุมการเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแม่นยำ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 85–96, ก.ย. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Department of Fisheries. Giant fresh water prawn culture [Internet]. [cited 2019 January 20] available from: http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/fish/shirmp.pdf
[2] Pisit Boonsrimeung, Chutima Khomvilai. Development of excellent water quality control system for shrimp culture management. Bangkok: National Research Council of Thailand; 2009. (in Thai)
[3] Anusak Prapat. Automatic dissolved oxygen monitoring system using wireless sensor network for shrimp farms [Master thesis in Electrical Engineering]. Bangkok; King Mongkut’s University of Technology North Bangkok; 2008. (in Thai)
[4] Kamuju S D, Roja M, Sanju k NT. Smart aqua culture monitoring system using Raspberry Pi AWS IoT. International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR). 2017: 6(8): 1311-1315.
[5] Jedsada Arunruerk, Samatachai Jantarat, Weerachi Yaemvachi. Development of a water quality measurement system for white shrimp farms. The 7th National Conference on Information Technology: NCIT; 2015. (in Thai)
[6] Nitthita Chirdchoo, Weerasak Cheunta. Development of a Shrimp Farm Management System using Precision Aquaculture Technology. The 4th National Conference on Industrial Technology and Engineering (NCITE2018); 2018. (in Thai)