การออกแบบวงจรบักคอนเวอร์เตอร์เพื่อลดแรงดันไฟตรง 18 โวลต์ เพื่อชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์

Main Article Content

แววประดิษฐ์ นันทะลาด
นิกร เห็นงาม

บทคัดย่อ

     บทความนี้นำเสนอการออกแบบวงจรบักคอนเวอร์เตอร์ ที่สามารถลดระดับแรงดันไฟตรงด้านขาเข้าขนาด 18 โวลต์ ที่ได้รับมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เหลือแรงดันไฟตรงขนาด 12 โวลต์ที่ด้านขาออก เพื่อเป็นแรงดันไฟตกคร่อมแบตเตอรี่ โดยขั้นแรกได้ออกแบบวงจรบักคอนเวอร์เตอร์ ทำการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการสวิตซ์จาก 50 กิโลเฮิรตซ์ 75 กิโลเฮิรตซ์ และ 100 กิโลเฮิรตซ์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟด้านขาออก และทำการจำลองการทำงาน โดยกำหนดให้ความถี่ในการสวิตซ์สำหรับการนำกระแสและไม่นำกระแสของสวิตซ์ความถี่ในการสวิตซ์ที่มีความเหมาะสมมีค่าเท่ากับ 100 กิโลเฮิรตซ์ โดยผลการจำลองการทำงานแสดงให้เห็นว่าแรงดันไฟด้านขาออกมีความสอดคล้องกับการออกแบบวงจรบักคอนเวอร์เตอร์ พบว่า ในกรณีความถี่ในการสวิตซ์มีค่าต่ำจะส่งผลให้ค่าระลอกคลื่นของแรงดันไฟด้านขาออกจะเปลี่ยนแปลงสูงกว่าในกรณีที่ใช้ความถี่ในการสวิตซ์สูง ในการออกแบบวงจรบักคอนเวอร์เตอร์ และสร้างวงจรจริงโดยเลือกใช้ตัวเหนี่ยวนำขนาด 32 ไมโครเฮนรี ตัวเก็บประจุขนาด 57.87 ไมโครฟารัด ตัวต้านทานขนาด 1.44 โอห์ม และความถี่ในการสวิตซ์ 100 กิโลเฮิรตซ์ แรงดันไฟขาเข้า 18 โวลต์ จะได้แรงดันไฟขาออกมีค่า ประมาณ 12 โวลต์ และค่าระลอกคลื่นของแรงดันไฟด้านขาออกที่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.1 ผลการจำลองการทำงาน และการวัดจริงมีผลสอดคล้องกับความต้องการในการออกแบบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
นันทะลาด แ. และ เห็นงาม น., “การออกแบบวงจรบักคอนเวอร์เตอร์เพื่อลดแรงดันไฟตรง 18 โวลต์ เพื่อชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 61–72, ก.ย. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Manmit T, Damrongkulkamjorn P. Optimal Battery Storage System for PV Grid Connect for Custormer with Time-of-Use Tariff. ERI Journal. 2015; 12(2): 75-94. (in Thai)
[2] Chunden J. Photovoltaic Powered Battery Charger Based on Buck Converter with Digital MPPT Control [Master of Science in Industrial Education]. Bangkok; King Mongkut’s University of Technology Thonburi; 2011. (in Thai)
[3] Nawong M. Maximum Power Point Tracking Control of Battery Circuit for Photovoltaic Modules based on Current Control Combination with Constant Voltage Control. UBU Engineering Journal. 2015; 8(2): 87-96. (In Thai)
[4] Treephhak K, Janin S, Ganiga S, Chaiwong A, Jiewjarean P. Buck Converter for Charging Batteries with Photovoltaic. In Muneesawang P, editors. The 12th Naresuan Research; 2016 July 21-22; Naresuan University; 2016. p. 531-543. (in Thai)
[5] Christri AW, Iskandar RF. Analysis and Design of Dynamic Buck Converter with Change in Value of Load Impedance. Procedia Engineering. 2017 Jan 1; 170: 398–403.
[6] Mouhadjer S, Chermitti A, Necaibia A. Comprehensive and field study to design a buck converter for photovoltaic systems. Revue des Energies Renouvebles. 2012; 15(2): 321–30.
[7] Nugroho A, Rijanto E, Rozaqi L. Buck Converter Control for Lead Acid Battery Charger using Peak Current Mode. International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS). 2017 Jun 1; 8(2): 686–94.