เผยแพร่แล้ว: 04/13/2019

การแก้ปัญหาการขนส่งสำหรับรถบรรทุกหลายขนาด โดยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น ผสมจำนวนเต็ม: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม

รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล, นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส, ภูริเกษม สุพัฒน์ธนานนท์

69-82

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ศุภเทพ สติมั่น, ปิยนุช วรบุตร, ภาณุพงศ์ บุญรมย์, กษมา ดอกดวง, ชานนท์ จังกาจิตต์

121-132

การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลมันสำปะหลังโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนา ศรีชาลี, อรอุมา เนียมหอม, อัจฉริยา เหล่าศิริ, ปิยภัทร โกษาพันธุ์

147-158