ระบบแจ้งเตือนภาระน้ำหนักของรถบรรทุกในการขนส่งสินค้า

Main Article Content

มาริษา ฟองคำ
เสกสรรค์ วินยางค์กูล

บทคัดย่อ

การออกแบบและสร้างระบบแจ้งเตือนภาระน้ำหนักของรถบรรทุกในการขนส่งสินค้า เพื่อหาน้ำหนักที่รถบรรทุกสามารถบรรทุกในพื้นที่สูงได้อย่างเหมาะสม โดยนำหลักการสะท้อนคลื่นเสียงมาประยุกต์ในการวัดระยะยุบตัวของบังโคลนรถบรรทุก ซึ่งน้ำหนักบรรทุกจะส่งผลต่อระยะยุบตัวของรถบรรทุกโดยตรง ในการวัดน้ำหนักที่สามารถบรรทุกได้ในการขึ้นทางชันเพื่อหาค่าน้ำหนักโดยประมาณที่รถบรรทุกสามารถบรรทุกได้ เพื่อลดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ลดระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการชั่งน้ำหนักสินค้า และน้ำหนักสินค้าในการขนส่งที่เหมาะสมระบบแจ้งเตือนภาระน้ำหนักของรถบรรทุกในการขนส่งสินค้า โดยการติดตั้งอุปกรณ์ ultrasonic sensor proximity detection บริเวณล้อทั้ง 4 ด้าน กรณีรถบรรทุก 4 ล้อ และ 2 ด้านหลัง กรณีรถบรรทุก 6 ล้อ ผลการทดสอบในการติดกับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ผลการวิเคราะห์กรณีการตรวจวัดระยะกดกับภาระน้ำหนักที่บรรทุกเมื่อกระทำกับล้อแล้วเกิดการยุบตัวลงภาระน้ำหนักของรถบรรทุกในการขนส่งสินค้านั้นมีความแม่นยำและใกล้เคียงกับภาระน้ำหนักจริง การใช้งานระบบแจ้งเตือนสำหรับการส่งสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ ที่มีลาดชันแตกต่างกัน รถบรรทุกสามารถบรรทุกสินค้าได้อย่างเหมาะสมในเส้นทางแต่ละเส้นทาง โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือนถ้าน้ำหนักบรรทุกเกิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ฟองคำ ม. และ วินยางค์กูล เ., “ระบบแจ้งเตือนภาระน้ำหนักของรถบรรทุกในการขนส่งสินค้า”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 109–120, เม.ย. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Tongmalai A. Vehicle Tracking System Model According to The International Standard [thesis]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2010. (in Thai)
[2] Siripanyo V. Transportation by Vehicle Tracking System a Case Study of TT Co.Ltd. [thesis]. Bangkok: Kasetsart University; 2010. (in Thai)
[3] Visawateeranon K. Development of a Truck Scale System Which is Appropriate for Local Industries. [Technical Report]. Research and Development Institute, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University. Bangkok; 1985. (in Thai)
[4] Ngamtaranakit P. Ultrasonic Proximity Sensor. [internet]. 2014. [cited 2017 September 20]. Available from: https://mcu56.learninginventions.org/?page_id=240&cnentry-slug=praphatson-ngamtaranakit
[5] Mansurang N. A Test Case Generation Tool for Web Services From WSDL [thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2009. (in Thai)
[6] Akkarachaipanit S. Activity-Based Costing Analysis for the Truking Business. [thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2001. (in Thai)
[7] Oxer J. and Blemings H. Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin, Germany; 2011.
[8] Sritonchai K. and Wasayangkoon S. Distance Meter with Using Ultrasonic [thesis]. Tak: Rajamangala University of Technology Lanna Tak; 2011. (in Thai)