รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบสองชนิดจากแหล่งเดียวของร้านกาแฟ : กรณีศึกษา

Main Article Content

วราภรณ์ วโรรส
พรเทพ ขอขจายเกียรติ
นิศานาถ แก้ววินัด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบวัสดุคงคลังของร้านกาแฟกรณีศึกษาสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ที่สำคัญ 2 ชนิดจากแหล่งเดียว คือ นมข้นหวาน และนมข้นจืด โดยนำรูปแบบวัสดุคงคลังที่สร้างขึ้นไปคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัดที่สุด ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่เหมาะสม จำนวนครั้งการสั่งซื้อที่เหมาะสมในแต่ละเดือน จุดสั่งซื้อใหม่ และปริมาณวัสดุคงคลังสำรองของวัตถุดิบทั้งสองชนิด ผลการวิจัยพบว่าต้นทุนรวมวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยของนมข้นหวาน และนมข้นจืดตามรูปแบบปัจจุบัน และรูปแบบที่นำเสนอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนรวมวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยตามรูปแบบที่นำเสนอลดลงจากรูปแบบปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 47.82 และ 48.38 ตามลำดับ สำหรับปริมาณวัตถุดิบคงเหลือโดยเฉลี่ยของนมข้นหวาน
ตามรูปแบบปัจจุบัน และรูปแบบที่นำเสนอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่พบว่ารูปแบบที่นำเสนอมีปริมาณ วัตถุดิบคงเหลือโดยเฉลี่ยลดลงจากรูปแบบปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 31.31 ส่วนปริมาณวัตถุดิบคงเหลือโดยเฉลี่ยของนมข้นจืดตามรูปแบบปัจจุบัน และรูปแบบที่นำเสนอมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยรูปแบบที่นำเสนอมีปริมาณวัตถุดิบคงเหลือโดยเฉลี่ยลดลงจากรูปแบบปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 64.72

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
วโรรส ว., ขอขจายเกียรติ พ., และ แก้ววินัด น., “รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบสองชนิดจากแหล่งเดียวของร้านกาแฟ : กรณีศึกษา”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 133–146, เม.ย. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Medthai. Properties of Coffee. [Internet]. 2017 [cited 2017 September 1] available from : https://medthai.com/กาแฟ (in Thai)
[2] Nuttachit. Booming of coffee shop market : Kasikorn bank open credit for coffee shop owner. [Internet]. 2017 [cited 2017 September 1] available from : http://marketeer.co.th/ archives/117436 (in Thai)
[3] Vongravag N, Thongsanit K. Optimal Fabric Inventory Management for Textile Industry. IE Network Conference 2012; 2012 October 17-19; Methawalai Hotel; Phetchaburi; 2012.
P.414-22. (in Thai)
[4] Yukseltan E, Yucekaya A. (2017). Forecasting electricity demand for Turkey: Modeling periodic variations and demand segregation. Applied Energy. 2017; 193; 287–96.
[5] Pumkesorn P, Uraichot P. The Study of forecasting Models and Appropriate Inventory Management Case Study: Caryon Packaging. Thai Industrial Engineering Network Journal. 2015; 1(1): 14-22. (in Thai)
[6] Klumleantong M, Khokhajaikiat P. Inventory modeling for spa business: a case study of phattaravaee zenity beauty and spa. KKU Engineering Journal. 2012; 40(1): 57-66. (in Thai)
[7] Khonton K, Khokhajaikiat P. A comparison of forecastind medthods for consumption of viscous substances in power beverage industry: A case study. 2013; 19(6): 819-33. (in Thai)
[8] Kaewwinud N, Khokhajaikiat P, Khonton K. Inventory management model of beverage in grocery Shop: A case study. IE Network Conference 2017; 2017 July 12-15; The Empress Chiang Mai Hotel: Chiang Mai University Press; 2017. p. 1187-94. (in Thai)
[9] Walpole RE, Myers RH, Myers SL, Ye K. Probability and statistics for engineers and scientists. New York: Macmillan; 1993 Jan.
[10] Landau S. A handbook of statistical analyses using SPSS. CRC; 2004.
[11] Chang Y. and Sullivan R. QSB+ (Quantitative Systems for Business Plus). USA: Prentice-Hall International; 1989.
[12] Coolidge F. Statistics: A gentle introduction. 2nd. Thousand Oaks, California: Sage Publications; 2006.