กระบวนการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของอาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลม แบบถอดประกอบง่าย

Main Article Content

ปราโมทย์ วีรานุกูล
กิตติพงษ์ สุวีโร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของอาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลมแบบถอดประกอบง่าย ออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (LRFD) โดยคำนึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้าง การเลือกใช้วัสดุ ขั้นตอนการติดตั้ง การรื้อถอน และงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง จากผลการออกแบบได้ต้นแบบอาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลม (เฉพาะส่วนโครงสร้าง) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร สูง 3.5 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 19.635 ตารางเมตร มีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง เท่ากับ 200,000 บาท ต่อ 1 หน่วย
คิดเป็น 10,186 บาทต่อตารางเมตร (รวมโครงสร้างและเปลือกอาคาร) ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 27 ชั่วโมง หรือ 3 วัน (ใช้แรงงาน 3 คน) จากการใช้ระบบการประสานทางพิกัด ทำให้สามารถติดตั้งและรื้อถอนได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อนำโครงสร้างมาทดสอบ สามารถคำนวณตัวคูณความปลอดภัย (S.F.) เท่ากับ 1.76

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
วีรานุกูล ป. และ สุวีโร ก., “กระบวนการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของอาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลม แบบถอดประกอบง่าย”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 1–13, พ.ค. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Debby Guha-Sapir, Femke Vos, Regina Below and Sylvain Ponserre. Annual Disaster Statistical Review: The Numbers and Trends. Brussels: Université catholique de Louvain; 2011.
[2] Department of Disaster Prevention and Mitigation. Training Manual: Raise Awareness for Preparing Flood Disaster. Bangkok: Department of Disaster Prevention and Mitigation; 2010. (in Thai)
[3] Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Industrial System Construction. Bangkok: Thailand Institute of Scientific and Technological Research; 1977. (in Thai)
[4] Design and Construction Group. Bill of Quantity for Budget Year 2015/2016. Bangkok: Office of the Basic Education Commission; 2015. (in Thai)
[5] American Society for Testing and Materials (ASTM). Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia: American Society for Testing and Materials; 2010.
[6] Marek Kubik. Structural Analysis of Geodesic Domes. Charles Augarde: Durham University; 2009.
[7] Thepchatree T, Lenwari A. Behavior and Design of Steel Structure. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2010. (in Thai)
[8] Chovichien V. Reinforced Concrete Design (Strength Design Method: SDM). 3rd edition. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2002. (in Thai)
[9] Engineering Institute of Thailand under H.M.The King's Patronage (EIT). Standard of Steel Building Design: Load and Resistance Factored Design Method. Bangkok: Engineering Institute of Thailand under H.M.The King's Patronage; 2003. (in Thai)
[10] Jiradumkerng W. Construction Management. Bangkok: Rangsit University Press; 1997. (in Thai)
[11] Im-Udom C. Structure System in Architecture. 3rd edition. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2009. (in Thai)
[12] Krichanawarak S. Temporary Housing Design Technique in Rapid Process with Prefabricated Steel Construction [thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2004. (in Thai)
[13] Nitaya C. Industrialized Building. Bangkok: Chulalongkorn University; 1985. (in Thai)
[14] Piyaphipat S, Pongsiwasatit S, Kampriew S. development prefabricated system for emergency home. Journal of Engineering, RMUTT. 2007; 5(10): 63-74. (in Thai)