ตัวแบบความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัย

Main Article Content

สิริพร ทัตทวี
ธรินี มณีศรี
วรพล วังฆนานนท์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบวิธีผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแนวปฏิบัติในการจัดการโซ่อุปทาน ความร่วมมือของพันธมิตรธุรกิจ ความคล่องตัวในการดำเนินงาน คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืน 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืน และ3) เพื่อพัฒนาตัวแบบความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัย ประชากร ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 466 สาขา กลุ่มตัวอย่าง 215 สาขา (597 คน) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เทคนิคโมเดลสมการโครงสร้างและการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัย (SBCAM) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยธุรกิจค้าปลีกจะให้ความสำคัญกับความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในด้านความจงรักภักดีของลูกค้า ที่มีต่อตราสินค้าซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความสามารถในการทำกำไร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืน (SBCA) มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ (VTC) ในด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากการตอบสนองจากองค์กร ด้วยค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.64 ดังนั้น กล่าวได้ว่าการที่องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อธุรกิจค้าปลีก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ทัตทวี ส., มณีศรี ธ., และ วังฆนานนท์ ว., “ตัวแบบความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัย”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 55–67, เม.ย. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Titasattavorakul P. Wholesale and Retail Business [Internet]. 2014 [cited 2016, March 5]. available from: www.thaichamber.org/userfiles/file/ChaingRai/13.ppt (in Thai)
[2] Department of Business Development, Ministry of Commerce. Supporting Wholesales and Retail Business [Internet]. 2015 [cited 2017, March 1]. available from: http://www.dbd.go.th/ ewt_dl_link.php?nid=15653/ article_20160708101923.doc (in Thai)
[3] Esquivias P., Ramos P., Souza R. Business Model Adaptation in Retail: A growing need [Internet]. 2010 [cited 2017, April 30]. available from: https://www.bcg.com/documents/ file56479.pdf
[4] Krungsri Research Center. Industry Outlook 2017-2019: Modern Trade [Internet]. 2017 [cited 2017, May 15]. available from: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/ f1e844b6-74af-44df-9ba4-23dc9d0f7427/IO_Modern_Trade_2017_TH.pdf (in Thai)
[5] Macroeconomic Strategy and Planning Office. Thai Economic Performance in 2014-Q4 and
Outlook for 2015. Economic Outlook: 2015 February 16. [Internet]. 2015 [cited 2017, May 22].
Available from: http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/economic/eco_state/4_57/PressThaiQ4-
2014.pdf (in Thai)
[6] Magretta J. Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy. Boston: Harvard Business Review Press; 2011.
[7] Kasikorn Research Center. Modern Trade move to potential area [Internet]. 2014 [cited 2017, April 14]. available from: http://library.dip.go.th/multim6/edoc/2557/23419.pdf (in Thai)
[8] Marketing Oops!. Thai Retail move to Fragment Era [Internet]. 2016 [cited 2017, Februarry 28]. available from: https://www.marketingoops.com/uncategorized/retail-fragment/ (in Thai)
[9] Misssafefight [preud.]. (2560). Around the world: Competitive to die!! Critical of Retail business give up to shopping online. Thairath [2017, April 8]. Page 9. (in Thai)
[10] Sawatdikul W. Tesco Lotus : Shopping Online is the investment in the future and future growth. [Internet]. 2016 [cited 2017, January 12]. available from: http://www.brandbuffet.in.th/2016/ 06/tesco-lotus-e-commerce-digital-era/ (in Thai)
[11] Lambert B.M. Supply Chain Management: Process, Partnerships, Performance. 3rd ed. Florida: The Hartley Press, Inc; 2004.
[12] Cook L.S., Heiser D.R., Sengupta K. The moderating effect of supply chain role on the relationship between supply chain practices and performance: An empirical analysis. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 2011; 41, 2: 104-134.
[13] Huo B. The impact of supply chain integration on company performance: An organizational capability perspective. Supply Chain Management: An International Journal. 2012; 17, 6: 1-31.
[14] Asare A.K. The role of the supplier in marketing process innovation and value creation [thesis] The Graduate Isenberg School of management: Massachusetts University; 2008.
[15] Wangkananon W, Sawmong S. Strategies for Building Loyalty in Cosmetics Manufacturing Industry in Thailand. Journal of Behaviroal Science. 2012; 18, 2: 108-124. (in Thai)
[16] Porter M.E. Competitive advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press; 1985.
[17] ECR Thailand. ECR concept to response customer's requirement [Internet]. 2014 [cited 2016, November 6]. available from: http://www.darleenhammond.com/efficient%20.php (in Thai)
[18] Creswell J.W., Plano C.V.L. Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks: Sage; 2007.
[19] GSB Business and Grassroots Economy Research Center. Indurtry monitoring: Status and trend of business/industry report: 2016-Q4 and trend of 2017 [Internet]. 2016 [cited 2017, February 28]. available from: https://www.gsb.or.th/getattachment/aef2b3bf-df67-475f-88ec-a14e73b0513a/ IN_Sunrise_Q4_59_detail.aspx (in Thai)
[20] Cooper D.R., Schindler P.S. Business Research Methods. 8th ed. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc; 2003.
[21] Tirakanon S. Multivariate Analysis in Social Science Research. Bongkok: Chulalongkorn University Press; 2010. (in Thai)
[22] Cronbach L.J. Essentials of psychological testing. 5th ed. New York: Harper Collins; 1990.
[23] Cirtita H., Glaser-Segura D.A. Measuring downstream supply chain performance. Journal of Manufacturing Technology Management. 2012; 23, 3: 299-314.
[24] Danese P., Romano P. Supply chain integration and efficiency performance: a study on the interactions between customer and supplier integration. Supply Chain Management: An International Journal. 2011; 16, 4: 220-230.
[25] Eichentopf T., Kleinaltenkamp M., Stiphout J.V. Modelling customer process activities in interactive value creation. Journal of Service Management. 2011; 22, 5: 650-663.
[26] Green K.W., Zelbst P.J., Meacham J., Bhadauria V.S. Green supply chain management practices: impact on performance. Supply Chain Management: An International Journal. 2012; 17, 3: 290-305.
[27] Wong C., Skipworth H., Godsell J., Achimugu N. Towards a theory of supply chain alignment enablers: a systematic literature review. Supply Chain Management: An International Journal. 2012; 17, 4: 419-437.