การแก้ปัญหาการขนส่งสำหรับรถบรรทุกหลายขนาด โดยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น ผสมจำนวนเต็ม: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม

Main Article Content

รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
ภูริเกษม สุพัฒน์ธนานนท์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าแบบเต็มคันรถ ซึ่งความซับซ้อนของวิธีการจัดการรถบรรทุกของงานวิจัยนี้ คือ การขนส่งแบบหลายแหล่งผลิต การใช้รถบรรทุกหลายประเภท ผลิตภัณฑ์ หลายชนิดและเส้นทางการขนส่งสินค้าหลายเส้นทาง ในการจัดรถบรรทุกจะกำหนดให้รถบรรทุกจากศูนย์กระจายสินค้า ไปรับสินค้ายังแหล่งผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค โดยการหาต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม ถูกวิเคราะห์ด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม และใช้ต้นทุนจริงที่บริษัทกรณีศึกษาใช้ในการขนส่ง ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้รับการยืนยันว่าตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มที่นำเสนอสามารถแก้ปัญหาของบริษัทกรณีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเปรียบค่าต้นทุนระหว่างจัดการขนส่งแบบเดิมกับแบบที่นำเสนอ พบว่าบริษัทกรณีศึกษามีต้นทุนลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.03 ต่อปี หรือประมาณกว่า 5.60 ล้านบาทต่อปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
อัครรุ่งเรืองกุล ร., สุพัฒน์ธนานนท์ น., ปิตาคะโส ร., และ สุพัฒน์ธนานนท์ ภ., “การแก้ปัญหาการขนส่งสำหรับรถบรรทุกหลายขนาด โดยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น ผสมจำนวนเต็ม: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 69–82, เม.ย. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Information Technology and Communication Center, Office of the Permanent Secretary. Final
energy consumption Classified by transportation type [Internet]. 2018 [cited 2018 February 15] available from: https://www.news.mot.go.th/motc/portal/graph/np/index20.asp (in Thai)
[2] Ministry of Energy. Guidelines for Policy Energy 4.0 [Internet]. 2018. [cited 2018 February 15] available from: https://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/PDF/
Energy%204.0%20policy.pdf (in Thai)
[3] Choonhakiatsakul A. Transportation Cost Reduction of A Transportation Company: Case Study
of Distribution Center in Phetchaburi Province [thesis]. Bangkok; Thammasat University; 2016.
(in Thai)
[4] Halkin A, Skrypin V, Kush E, Vakulenko K and Dolia V. Invest Approach to the Transportation Services Cost Formation. Procedia Engineering. 2017; 178: 435–442.
[5] Thararoop C. A Logistics Cost Analysis and Cost Reduction: A Case Study of an Industrial Adhesive
Company [thesis]. Bangkok; King Mongkut's University of Technology Thonburi; 2009. (in Thai)
[6] Stock R.J. and Lambert M.D. Strategic Logistics Management 4th ed. Singapore: McGraw-Hill
Irwin; 2001.
[7] Hongqi L, Tan L and Yingrong L. The Combination Truck Routing Problem: A Survey. Procedia
Engineering. 2016; 137: 639–648.
[8] Rungvanichsukkanon T and Lohatepanont M. Multimodal and Consolidation Routing Problem,
The 20th National Convention on Civil Engineering; 2015 July 8-10; The Zign Hotel. Chonburi:
Department of Civil Engineering in King Mongkut's University of Technology North Bangkok;
2015. (in Thai)
[9] Zamenia S and Razmi J. Multimodal Transportation p-hub Location Routing Problem with
Simultaneous Pick-ups and Deliveries. Journal of Optimization in Industrial Engineering. 2015;
17: 17-20.
[10] Sangbok L and Byung Y.J. Comparisons of Traffic Collisions between Expressways and Rural
Roads in Truck Drivers. Safety and Health at Work. 2016; 7: 38-42.
[11] Barahona F and Jensen D. Plant location with minimum inventory. Mathematical Programming.
1998; 83: 101-111.
[12] Pilot C and Pilot S. A Model for Allocated Versus Actual Cost in Assignment and Transportation
Problems. European Journal of Operational Research. 1999; 112: 570-581.
[13] Hinojosa Y, Kalcsics J, Nickel S, Puerto J and Velten S. Dynamic Supply Chain with Inventory.
Computer & Operation Research. 2008; 35: 373-391.
[14] Lijun Z and Xiaohua X. An Integer Programming Approach for Truck-Shovel Dispatching Problem
in Open-Pit Mines. Energy Procedia. 2015; 75: 1779–1784.
[15] He Y, Wu T, Zhang C and Liang Z. An Improved MIP Heuristic for The Intermodal Hub Location
Problem. Omega. 2015; 57: 203–211.

Most read articles by the same author(s)