ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการจัดรถบรรทุก สินค้าขาออก : กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม

Main Article Content

รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์
เอกวิทย์ พิมพ์ปัจฉิม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการจัดรถบรรทุกสินค้าให้มีต้นทุนค่าขนส่งต่ำที่สุด กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่มขนาดใหญ่ในประประเทศไทย ซึ่งบริษัทขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียง) ไปยังคลังสินค้าย่อย 18 แห่ง ด้วยรถบรรทุกที่แตกต่างกัน 5 ประเภท การจัดรถบรรทุกของบริษัทกรณีศึกษาจึงมีความซับซ้อนและไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดต้นทุนสูญเปล่า งานวิจัยนี้จึงนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม ที่ประมวลผลบนโปรแกรมสำเร็จรูป LINGO 11.0 และทดสอบความถูกต้องของตัวแบบกำหนดการ โดยการเปรียบเทียบค่าคำตอบที่ได้จากโปรแกรมกับบริษัทกรณีศึกษา เมื่อจัดรถบรรทุกและใช้ข้อมูลความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 4 ลำดับ เหมือนกัน พบว่าตัวแบบกำหนดการมีความถูกต้องและสามารถหาคำตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย จากผลการดำเนินงาน พบว่า วิธีที่นำเสนอ สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้ 11.34 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 3,203,951.55 บาทต่อปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
อัครรุ่งเรืองกุล ร., สุพัฒน์ธนานนท์ น., และ พิมพ์ปัจฉิม เ., “ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการจัดรถบรรทุก สินค้าขาออก : กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 41–54, เม.ย. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Kasikorn Research Center. Industry Solution Foods and Beverages 2015 [Internet]. 2017 [cited 2017 July 30] available form: https://www.courseh-ero.com/file/18787436/IndustrySolution-FoodsAndBeverages-2015/ (in Thai)
[2] Office of the National Economic and Social Development Board. Thailand’s Logistics Report 2015 [Internet]. 2015 [cited 2017 August 25] available form: http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_ link.php?nid =6097 (in Thai)
[3] Office of Transport and Traffic Policy and Planning. Transportation Database of Office of Transport [Internet]. 2011 [cited 2017 May 8] available form: http:// www.nesdb.go.th/ewt_dl_ link.php?nid=3265 (in Thai)
[4] D. Zhuge, S. Yu, L. Zhen and W. Wang, Multi-period distribution center location and scale decision in supply chain network, Computers & Industrial Engineering, vol. 101, pp. 216-226, 2016.
[5] V. Kayvanfar, S. M. M. Husseini, B. Karimi and M. S. Sajadieh, Bi- objective intelligent water drops algorithm to a practical multi-echelon supply chain optimization problem, Journal of Manufacturing Systems, vol. 44, pp. 93-114, 2017.
[6] W. Koontasing and S. Preechawa, An Analysis of the Transportation Cost: A Case Study of K & K Drinking Water Enterprise, The 9th KU-KPS Conference, vol. 9, pp. 1743-1749, 2012. (in Thai)
[7] R. Suwipat. Transportation Cost Reduction in Cylinder Liquid Propane Gas Retail Business, Independent Study of Chiang Mai University, 2554. (in Thai)
[8] K. Choodthong, A Comparative Study of The Logistic Cost on Transportation of Rubber Exported from Upper Northeast Thailand to China Between Present Route Through Laemchabang Port in Thailand and Future Route Through Laos And Port in Vietnam, Thai VCML 13, Khon Kaen, vol. 13(1), pp. 233-241, 2013. (in Thai)
[9] A. Kengpol, Design of a decision support system to evaluate logistics distribution network in Greater Mekong Subregion Countries, Int. J. Production Economics, vol.. 115, pp. 388-399, 2008.
[10] T, Simajaruk, S. Srisasaluk, S. Pattarapunsin and P. Klomjit, The Transportation Cost Reduction: A Case Study of Chemical Industry., Thai VCML 2009, Chonburi, vol. 9, pp. 213 – 224. (in Thai)
[11] P. Sasikumar, G. Kannan and A. N. Haq, A multi-echelon reverse logistics network design for product recovery-a case of truck tire remanufacturing, Int J Adv Manuf Technol, vol. 49, pp. 1223-1234, 2010.
[12] C. Monthatipkul, “ A Practical Heuristic for Economic Truck Selection A Case Study of Paper wholesaler in Bangkok,” Thammasat International Journal of Science and Technology, vol. 20, pp. 39-46, 2015.
[13] D.G. Mogale, S. K. Kumar, F. P. G. Márquez, and M. K. Tiwari, Bulk Wheat Transportation and Storage Problem of Public Distribution System, Computers & Industrial Engineering, vol. 104, pp. 80-97, 2017.
[14] P. Bahrampour, M. Safari and M. B. Taraghdari, Modeling Multi-Product Multi-Stage Supply Chain Network Design, Procedia Economics and Finance, vol. 36, pp. 70-80, 2016.