การพัฒนาเพิ่มรูพรุนเปิดต่อเนื่องในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิก เพื่อกรองน้ำบริโภค ด้วยการเติมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Main Article Content

ธิติมา คุณยศยิ่ง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิก เพื่อกรองน้ำบริโภค โดยการเติมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรูพรุนเปิดต่อเนื่องในเนื้อดิน เผาอุณหภูมิ 750 และ 800 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบปริมาณจำนวนรูพรุนเปิดอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพของน้ำ ที่ได้จากการกรองผ่านเนื้อดิน เพื่อเตรียมอุปกรณ์สำหรับการกรองน้ำแบบเซรามิกไว้ใช้ในการกรองน้ำบริโภค โดยนำดินพื้นบ้านกากดินรวมขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว และแกลบดำ เป็นส่วนผสมเนื้อดิน ความละเอียดของดินพื้นบ้าน และกากดินรวมเฉลี่ยที่
35 เมช อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ในการเผา 750 และ 800 องศาเซลเซียส โดยเตาไฟฟ้า อัตราส่วนผสมเนื้อดินจำนวน
15 สูตร ควบคุมปริมาณดินพื้นบ้านให้คงที่ คือ ร้อยละ 70 กากดินรวมขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว และแกลบดำ รวมร้อยละ 30 จากการทดสอบพบว่า เนื้อดินที่เผาในอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส สมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงคัดเลือกสำหรับการขึ้นรูปอุปกรณ์กรอง เฉพาะเนื้อดินที่เผา ณ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส โดยสูตรที่ 11 และ 12 เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก มีความแข็งแรงมากกว่า 2.5 MPa การหดตัว เฉลี่ยร้อยละ 6 ค่าความพรุนตัว เฉลี่ยร้อยละ 27 ค่าการดูดซึมน้ำ เฉลี่ยร้อยละ 19 จากการทดสอบคุณภาพการกรองน้ำผ่านเนื้อดินสูตรที่ 11 จากตัวอย่าง 3 แหล่ง คือ น้ำผิวดิน น้ำประปา และน้ำจากห้วยมง พบว่า มีค่าความขุ่นก่อนกรอง 2 2 4 FAU ตามลำดับ หลังกรอง มีค่าความขุ่น 1 2 2 FAU ตามลำดับ ไม่พบค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และค่าฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งก่อนกรอง และหลังกรองเนื้อดินสูตรที่ 11 สูตรที่ 12 จึงสามารถนำไปใช้และพัฒนาในกระบวนการวิจัยต่อได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
คุณยศยิ่ง ธ., “การพัฒนาเพิ่มรูพรุนเปิดต่อเนื่องในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิก เพื่อกรองน้ำบริโภค ด้วยการเติมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 27–40, เม.ย. 2019.
บท
บทความวิจัย

References

[1] National research council of Thailand. The Eighth national research policies and strategies (2012-2016). 2017. (In Thai)
[2] Youmoue M, Fongang RTT, Sofack JC, Kamseu E, Melo UC, Tonle IK, et al. Design of ceramic filters using Clay/Sawdust composites: Effect of pore network on the hydraulic permeability. Ceramics International. 2017; 43: 4496-507.
[3] Zhu L, Dong Y, Hampshire S, Cemeaux S, Winnubst L. Waste-to-resource preparation of a porous ceramic membrane support featuring elongated mullite whiskers with enhanced porosity and permeance. Journal of the European Ceramic Society. 2015; 35: 711-21.
[4] Waitayawongsakul S. Porous ceramic. 2016 [cite 2016 March 14]. available from: https://www.material.chula.ac.th/RADIO45/September/radio9-2.htm (in Thai)
[5] Rakthaijareancheep S. Porous ceramic. 2016 [cite 2016 March 14]. available from: https://ceramic. dss.go.th/files/pdf/porous_ceramic.pdf (in Thai)
[6] Gertprathum S. Water purifier. 2018 [cite 2018 January 9]. available from: https://www.tistr.
or.th/ed/?p=496 (in Thai)
[7] Jindawuttikul S. Measurement of specific surface area and porous volume of absorbent material. Department of science service. 2012; 60(189): 22-24. (in Thai)
[8] Hagan JM, Harley N, Hughes R, Chouhan A, Pointing D, Sampson M, et al. Resource Development International - Cambodia Ceramic Water Filter Handbook. Version 1.1., Phnom Penh, Cambodia. 2009.
[9] American society for testing materials. ASTM C326-82: Standard test method for drying and firing Shrinkages of ceramic whiteware clays. Pennsylvania: ASTM; 2002.
[10] Malee U. The Research of Clays from Ban Bo Suak in Nan Province. Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University. 2560; 2: 234-44.
[11] Royal Thai Government Gazette. Thai in industry standards 601-2546 ceramic ware in contact with food: earthenware [Internet]. 2017 [cite 2017 November 1]. available from:
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00127228.PDF (In Thai)
[12] Ryan, W. and Radford, C. Whitewares : Production, testing and qality control. 2nd Edn., London: The Institute of Materials; 1997.
[13] Ingsiriwat P. Ceramic body. Bangkok : Odeonstore; 1998. (In Thai)
[14] Tanthunwet M. Handbook of water analysis. 4th ed. Bangkok: Chulalongkorn University; 2003. (in Thai)
[15] Suan Sunandha Rajabhat University. Shrinkage [Internet]. 2017 [cite 2017 November 2]. available from: https://www.teacher.ssru.ac.th/reudee_ni/file.php/1/Book-CeramicTest/physic-chapter6.html (in Thai)
[16] The Energy Policy and Planning Office. Biomass [Internet]. 2016 [cite 2016 March 14]. available from: https://www.eppo.go.th/engy/Load/ET08.pdf (in Thai)
[17] The Ministry of Natural Resources and Environment Announcement. Standard ground water to use edible, Ratchakitcha: 125(85) 2016 [cite 2016 March 14]. available from: https://lab.dgr.go.th/images/std.pdf (in Thai)
[18] Forest industry Organization. The standard industrial products for water consumption according TIS257-2006 2016 [cite 2016 March 14]. available from: https://www.fio.co.th/p/ tisi_fio/fulltext/TIS257-2549.pdf (in Thai)