เผยแพร่แล้ว: 12/27/2018

การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชุมชนบ้านสุกร

ปราโมทย์ วีรานุกูล, ผกามาศ ชูสิทธิ์, กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล, กิตติพงษ์ สุวีโร

13-24

บ้านถอดประกอบที่ขนส่งสะดวกเพื่อผู้ประสบภัย

กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล, ผกามาศ ชูสิทธิ์, ปราโมทย์ วีรานุกูล, กิตติพงษ์ สุวีโร

53-64

การรู้จำรูปพระพุทธรูปด้วยเอสไอเอฟทีและเอสวีที

พีรพล คำพันธ์, อรณิช ปีแหล่, พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์

93-101

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการซ่อมบำรุงอากาศยาน

สุรเดช นิลคุณ, บุญประจักษ์ จรูญ, บดินทร์ แก้วบ้านดอน

117-126