บ้านถอดประกอบที่ขนส่งสะดวกเพื่อผู้ประสบภัย

Main Article Content

กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล
ผกามาศ ชูสิทธิ์
ปราโมทย์ วีรานุกูล
กิตติพงษ์ สุวีโร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาทดสอบสมบัติและสร้างต้นแบบบ้านถอดประกอบที่ขนส่งสะดวกเพื่อผู้ประสบภัย วิธีตัวคูณความต้านทานและน้าหนักบรรทุก (LRFD) ถูกใช้ในการออกแบบโครงสร้าง ผลการออกแบบและทดสอบทำให้ได้บ้านถอดประกอบที่ขนส่งสะดวกเพื่อผู้ประสบภัย เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาทรงจั่วขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 4.00 เมตร สูงจากพื้นห้องถึงเพดาน 2.40 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยรวม 16.00 ตารางเมตร จั่วหลังคาสูง 1.20 เมตร ภายในบ้านสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนห้องนอนและส่วนห้องน้ำหรือห้องขนาดเล็ก ต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้าง เท่ากับ 125,000 บาทต่อหลัง หรือ 7,812.5 บาทต่อตารางเมตร สามารถขนส่งได้ด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ มีค่าตัวคูณความปลอดภัย (Safety Factor : S.F.) เฉลี่ย เท่ากับ 1.86

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
บุญโตสิตระกูล ก., ชูสิทธิ์ ผ., วีรานุกูล ป., และ สุวีโร ก., “บ้านถอดประกอบที่ขนส่งสะดวกเพื่อผู้ประสบภัย”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 53–64, ธ.ค. 2018.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Debby Guha-Sapir, Femke Vos, Regina Below and Sylvain Ponserre. Annual Disaster Statistical Review: The Numbers and Trends. Brussels: Université catholique de Louvain; 2011.
[2] Department of Disaster Prevention and Mitigation. Training Manual: Raise Awareness for Preparing Flood Disaster. Bangkok: Department of Disaster Prevention and Mitigation; 2010. (in Thai)
[3] Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Industrial System Construction. Bangkok: Thailand Institute of Scientific and Technological Research; 1977. (in Thai)
[4] Design and Construction Group. Bill of Quantity for Budget Year 2015/2016. Bangkok: Office of the Basic Education Commission; 2015. (in Thai)
[5] Thepchatree T. and Lenwari A. Behavior and Design of Steel Structure. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2010. (in Thai)
[6] Chovichien V. Reinforced Concrete Design (Strength Design Method: SDM). 3rd edition. Bangkok : Chulalongkorn University Press; 2002. (in Thai)
[7] Engineering Institute of Thailand under H.M.The King's Patronage (EIT). Standard of Steel Building Design: Load and Resistance Factored Design Method. Bangkok: Engineering Institute of Thailand under H.M.The King's Patronage; 2003. (in Thai)
[8] Jiradumkerng W. Construction Management. Bangkok: Rangsit University Press; 1997. (in Thai)
[9] American Society for Testing and Materials (ASTM). Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia: American Society for Testing and Materials; 2010.
[10] Piyaphipat S, Pongsiwasatit S and Kampriew S. development prefabricated system for emergency home. Journal of Engineering, RMUTT. 2007; 5(10): 63-74. (in Thai)
[11] Krichanawarak S. Temporary Housing Design Technique in Rapid Process with Prefabricated Steel Construction [thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2004. (in Thai)