การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปสำหรับการผลิตแผ่นพื้นสนามฟุตซอล จากยางธรรมชาติคอมปาวด์

Main Article Content

ปองพล พวงมาลี
สถาพร ชาตาคม
สุรกิจ ท้วมเพิ่มทรัพย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อัดสำหรับการผลิตแผ่นพื้นสนามฟุตซอลที่ทำจากยางธรรมชาติโดยกำหนดขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ 500 × 500 × 15 มิลลิเมตร ทำการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยซอฟแวร์สำเร็จรูปคาเทียร์ (CATIA) ก่อนที่จะทำการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี ในส่วนของยางคอมปาวด์ ทำการผสมยางธรรมชาติมาตรฐานไทยเกรด 5L กับสารเสริมแรงสองชนิด คือ ผงเขม่าดำ และซิลิกา ทำปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันด้วยระบบกำมะถัน จากนั้นทำการศึกษาสมบัติเบื้องต้นของยางคอมปาวด์ที่ได้ผลการทดลองพบว่า แม่พิมพ์อัดที่ผลิตขึ้นสามารถผลิตชิ้นงานยางแผ่นพื้นสนามฟุตซอลได้โดยยางคอมปาวด์สูตรที่มีการใช้ผงเขม่าดำ 60 และซิลิกา 30 ส่วนในยางร้อยส่วนจะให้ยางที่มีค่าความหนาแน่น 1.27 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าความหนืดมูนนี่ (ML 1+4) เท่ากับ 91.01 สามารถทำการอัดขึ้นรูปเป็นชิ้นงานสมบูรณ์ได้โดยใช้เวลาในการอัดเท่ากับ 7 นาที 38 วินาที ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส และมีค่าความแข็ง Shore A เท่ากับ 68 นอกจากนั้นยังพบว่า ยางแผ่นพื้นสนามฟุตซอลมีค่าการทนต่อแรงดึง ณ จุดขาดอยู่ที่ 21.62 เมกะปาสคาล โดยค่าการต้านทานต่อแรงดึงดังกล่าวเป็นค่าที่สูงกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2683 - 2558 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 เมกะปาสคาล สำหรับพื้นยางประเภท C 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
พวงมาลี ป., ชาตาคม ส., และ ท้วมเพิ่มทรัพย์ ส., “การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปสำหรับการผลิตแผ่นพื้นสนามฟุตซอล จากยางธรรมชาติคอมปาวด์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 39–52, ธ.ค. 2018.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Kansuwan S, Duangta W, Janchomphoo S, Yapanya P. Development and Construction of Plastic Injection Mold for Futsal Ground. Mechanical Technology ( Tool & Die Design) . Mechanical Engineering Technology. King Mongkut’s University of Technology North Bangkok; 2011. (in Thai)
[2] Rattanasom N, Prasertsri S, Ruangritnumchai T. Comparison of the mechanical properties at similar hardness level of natural rubber filled with various reinforcing-fillers. Polymer Testing; 2009. 28. p. 8-12.
[3] Rattanasom N, Prasertsri S. Relationship among mechanical properties, heat ageing resistance, cut growth behaviour and morphology in natural rubber: Partial replacement of clay with various types of carbon black at similar hardness level. Polymer Testing; 2009. 28. p. 270-276.
[4] POH B, NG C. Effect of silane coupling agents on the mooney scorch time of silica-filled natural rubber compound. European Polymer Journal; 1998. 34. p.975-979
[5] Ministry of industry. Synthetic flooring Industrial Standard. TIS 2683-2015. Government Gazette. 2015. 132 p 146ง. (in Thai)