การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของโต๊ะเขียนแบบในระดับปริญญาตรี

Main Article Content

ไพโรจน์ พุทธโอวาท

บทคัดย่อ

การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของโต๊ะเขียนแบบในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาของโต๊ะเขียนแบบในระดับอุดมศึกษา โดยได้มีการออกแบบโต๊ะเขียนแบบที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการค้นหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ผลจากการประเมินความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนจำนวน 18 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 3 ท่าน โดยการศึกษาองค์ประกอบของโต๊ะเขียนแบบและประเมินความคิดเห็น พบว่า โครงสร้างหรือวัสดุในการสร้างโต๊ะเขียนแบบใช้ไม้อัดเสริมโครงสร้างไม้จริง และวัสดุที่ใช้ในการทำหน้าโต๊ะเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นระดับกลาง ตำแหน่งจอคอมพิวเตอร์อยู่ตรงกลางและขนาดหน้าจอ คือ 21 นิ้ว ขนาดโต๊ะที่เหมาะสม คือ 60 x 90 เซนติเมตร และปรับเอียงได้ โปรแกรมประจำเครื่องที่ต้องมี คือ ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ ใช้อินเตอร์เน็ต ไร้สายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ลักษณะการจัดห้องเรียนคืออาจารย์ผู้สอนอยู่ด้านหน้าห้องเรียน ความคิดเห็นในด้านการออกแบบการใช้งาน การมีปฏิสัมพันธ์ และด้านความสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจต่อการใช้งานโต๊ะเขียนแบบจากอาจารย์ผู้สอนพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จึงแสดงให้เห็นว่าการออกแบบโต๊ะเขียนแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างความน่าสนใจ ทันสมัย ต่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
พุทธโอวาท ไ., “การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของโต๊ะเขียนแบบในระดับปริญญาตรี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 103–116, ธ.ค. 2018.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Furniture Testing. Table stability. Book 2. Bangkok: Ministry of industry: Industrial Standards Office. 1015–2533; 1990. (inThai)
[2] Leampipat P. Material Technician. Bangkok: Thai Wattana Panich; 1988. (inThai)
[3] Marithong K. Educational Technology and Innovation. Bangkok: Printing Chulalongkorn University; 1997. (inThai)
[4] Namee S. Learn to write Autocad with a professional. Nonthaburi; 2001. (inThai)
[5] Saributr U. Furniture Design. Bangkok: Odean Store; 2007. (inThai)