การประหยัดพลังงานโดยใช้การทำความเย็นแบบระเหยที่คอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ

Main Article Content

ชูชาติ ผาระนัด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งชุดทำความเย็นแบบระเหย โดยแผงทำระเหยทำหน้าที่ลดอุณหภูมิอากาศก่อนระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ ในการทดลองใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 Btu/h โดยปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของน้ำผ่านแผงทำระเหย ผลการทดลองพบว่า การใช้ชุดทำความเย็นแบบระเหยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการระบายความร้อนด้วยอากาศ พบว่า การระบายความร้อนด้วยชุดทำความเย็นแบบระเหยที่อัตราการไหลของน้ำผ่านแผงทำระเหย 0.2 และ 3 LPM ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 13.2 และ 20.1 ตามลำดับ สภาวะการทำงานที่เหมาะสม คือ อัตราการไหลของน้ำผ่านแผงทำระเหย 3 LPM สามารถลดอุณหภูมิอากาศได้ 6.4ºC และใช้พลังงานไฟฟ้า 15 กิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อวัน ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ผาระนัด ช., “การประหยัดพลังงานโดยใช้การทำความเย็นแบบระเหยที่คอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 169–182, ธ.ค. 2018.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Department of Energy Development and Promotion, Ministry of Science Technology. Energy conservation handbook. 2nd ed. Bangkok: Thammasat Printing House; 2005. (in Thai)
[2] John R W, Will K B. Evaporative air conditioning handbook. NJ: Prentice-Hall; 1997.
[3] Detmote T, Pattaraprakorn W, Bhasaputra P. The evaporative pre-cooling for air-cooled chillers in electronic industries in Thailand. The 22nd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand; 2008 October 15-17; Faculty of Engineering. Thammasat University. Pathum Thani; 2008. p. 71-75. (in Thai)
[4] Artnaseaw A, Sripenchai C. Saving energy by cooling pad at condenser of water chiller. In Thongsawatwong P, Kanchanomai C, editors. The 22nd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand; 2008 October 15-17; Faculty of Engineering. Thammasat University. Pathum Thani; 2008. p. 112-115. (in Thai)
[5] Yamfang M, Assanee N. A study cooling system with condenser of vapor compression system. The 7th Conference of Energy Network of Thailand; 2011 May 3-5; Faculty of Engineering. Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Pathum Thani; 2011. (in Thai)
[6] Yamtripat N, Deimda T. A study behavior of electrical energy of air condition with evaporative cooling and inverters. The 7th Conference of Energy Network of Thailand; 2011 May 3-5; Faculty of Engineering. Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Pathum Thani; 2011. (in Thai)
[7] Nilpueng K. Field efficiency of air conditioners at evaporative-cooled condensers with decreasing temperature and evaporative cooling system. The 8th Conference of Energy Network of Thailand; 2012 May 2-4; Faculty of Engineering. Maha Sarakham University; 2012. (in Thai)